1 Djeco! slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Poštuj oca svojega i mater; ovo je prva zapovijest s obećanjem:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I vi ocevi! ne razdražujte djece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Sluge! slušajte gospodare svoje po tijelu, sa strahom i drktanjem, u prostoti srca svojega, kao i Hrista;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima gospodar na nebesima, i on ne gleda ko je ko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I za mene, da mi se da riječ kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i vjerni sluga u Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Kojega poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da utješi srca vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Mir braći i ljubav s vjerom od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Hrista jednako. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga