1 Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca,

2 I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.

3 A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;

4 Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.

5 Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dijela u carstvu Hrista i Boga.

6 Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti.

7 Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.

8 Jer bijaste negda tama, a sad ste vidjelo u Gospodu: kao djeca vidjela živite;

9 Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.

10 Istražujte što je Bogu ugodno.

11 I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte.

12 Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.

13 A sve za što se kara, vidjelo objavljuje; jer sve što se objavljuje, vidjelo je;

14 Zato govori: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh, i obasjaće te Hristos.

15 Gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri;

16 Pazite na vrijeme, jer su dani zli.

17 Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija.

18 I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,

19 Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesmama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu;

20 Zahvaljujući za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i ocu;

21 Slušajući se među sobom u strahu Božijemu.

22 Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda.

23 Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.

24 No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.

25 Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,

26 Da je osveti očistivši je kupanjem vodenijem u riječi;

27 Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.

28 Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.

29 Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.

30 Jer smo udi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovijeh.

31 Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.

32 Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.

33 Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.

Analiza
Pretraga