3 Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
Kopirano
Komentari
Jedinstvo hrišćana stvara i daje Duh Sveti: sve duše njihove On blagodaću sjedinjuje u jednu dušu, sva srca – u jedno srce (sr. D. A. 4,32). Da bi se održali u tom spasonosnom jedinstvu, hrišćanima su potrebni lični napori, lični podvizi: staranja o životu u svetim tajnama i svetim vrli...
Više
nama. Jer hrišćanin otkida sebe od tog jedinstva u Duhu Svetom kada živi nesveto, poročno, greholjubivo. Samo ono što sjedinjuje sa Duhom Svetim održava hrišćane i u međusobnom jedinstvu. A to su vrline Duha: ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje (Gl. 5,22). Staranjem za njih održava se „jedinstvo Duha u svezi mira“. To znači: jedinstvo zavisi od našeg truda, od našeg napora. A najpre od naše evanđelske ljubavi. Jer je evanđelska ljubav sjedinilačka sila, koja prvo sjedinjuje čoveka sa Bogom, pa zatim i sa ljudima koji su u Bogu. U njoj je i „sveza mira“, mirom povezuje sve ljude u Bogu. A taj mir je „mir Božji“, i njegova je stvaralačka sila božanska ljubav. Božanska pak ljubav jeste „sveza savršenstva“ koja sjedinjuje sve što je savršeno u hrišćanima, sjedinjujući ih na taj način u jednu dušu, u jedno srce, u jedno telo – telo Crkve (sr. Kol. 3,14-15). Ta božanska ljubav Duha Svetoga, i ostale vrline u njoj, i jeste ono što drži i održava jedinstvo Crkve, tela Crkve, duha Crkve, života Crkve (sr. Ef. 4,15-16).

Hrišćaninu valja biti heruvimski vidovitim, da bi sagledao sebe i svoju sabraću u svima padovima, u svima gresima, u svima smrtima, u svima paklovima, i onda ih s ljubavlju spasavao Hristom, najpre sebe iz svakoga greha, iz svake smrti, iz svakog pakla. A to može? Ako duh svoj drži u jedinstvu sa Duhom Hristovim, Duhom Svetim. Pomoću? Svetih tajni i svetih vrlina. Tada se duh njegov oslobađa grehova i njegovih okova, smrti i njenih okova, i mir božanski prohodi vascelo biće njegovo: mir koji prevazilazi svaki um (Flb. 4,7). Zato, staraj se držati jedinstvo duha svog svezom mira, koje Gospod daje za sveti život u svetim vrlinama kroz svete tajne. Šta je to što ujedinjuje duh tvoj u tebi? Trojično bogoliko jedinstvo, usavršeno blagodaću svetih tajni i svetih vrlina u Crkvi Hristovoj. Bez toga: duh je tvoj razbijen gresima, rastrgan i iskidan smrtima, rasejan i razvejan đavolima. Jedino, ako duh tvoj Duhom Svetim živuje i očišćava sebe, on tajanstveno svetli i blista trojičnim jedinstvom – svjetljejetsja trojičeskim jedinstvom svjaščenotajnje. Samo je tu, samo u tome – sveto i božansko i blaženo jedinstvo duha tvog, čoveče! A izvan Svete Trojice – Božanske Jedinice, sav si rasut, razbijen, razatomljen, izmolekilen, dezintegriran, i nikako da se sabereš; a u svakom deliću tvoje grehom razbijene i razjedinjene duše – po bezbroj muka. Onda si uvek i samo – legion. Kako ti je ime? Avaj – legion. A ti znaš, iz Božje knjige znaš: samo kraj nogu Isusovih možeš se isceliti od legiona što je u tebi, od legioniziranosti tvoje duše što je u tebi od greha i zla. Jer greh i zlo nose u prirodi svojoj silu koja razbija, razjedinjuje, sitni, drobi dušu u bezbroj razlomaka i odlomaka, a svaki od njih boli, boli, boli. I bolu tvom i mom ime je – legion.

Sveti Zlatoust blagovesti: Šta je jedinstvo duha? Kao što u telu duša sve obuhvata i drži u jedinstvu ono što postoji u raznim delovima tela, tako i ovde. No duša je data još i zato, da ujedini ljude razne po poreklu i po načinu života. Jer starac i mladić, siromah i bogat, dete i momak, muž i žena, i svako biće obdareno dušom sačinjava izvesno jedinstvo; i ovo jedinstvo je veće nego jedinstvo tela. Duhovno srodstvo je veće od telesnog: duhovno jedinstvo je savršenije. Kao što oganj, pavši na suva drva, sve ih pretvori u jednu vatru, a kada padne na vlažna niti ih zapali niti sjedini, tako biva i ovde: hladnoća duševna ne doprinosi sjedinjenju, nego toplota duševna većinom svakoga privlači k sebi. Otuda se rađa i toplota ljubavi. Apostol hoće da nas sve ujedini vezama ljubavi. On hoće da mi budemo povezani među sobom ne samo mirom, ne samo ljubavlju, nego da u svima bude jedna duša – ἑν πᾶσιν εἷναι μίαν ψυχήν. Na taj način mi se sjedinjujemo i među sobom i sa Bogom. Ovo jedinstvo ne može narušiti ni rastojanje, ni nebo, ni zemlja, ni smrt, niti išta drugo; ono je bolje i jače od svega. Proističući iz jedinstva duše, ono može u jedno isto vreme obuhvatiti mnoge.

Sveta misao blaženog Teofilakta ovako bogomudruje: Kao što je u telu duh taj koji sve vezuje i ujedinjuje, iako su udovi različni; tako i u verujućima Duh Sveti je taj koji ujedinjuje sve, iako se mi razlikujemo jedan od drugoga i poreklom i naravima i zanimanjima, i ovim Svetim Duhom mi postajemo jedno telo – καὶ διὰ τούτου τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἓν σῶμα γινόμεθα. Stoga da se trudimo čuvati ovo jedinstvo putem međusobnog mira. Ako ne budemo imali svezu ljubavi i međusobni mir, izgubićemo jedinstvo koje nam je darovao Duh Sveti. Tada će se s nama desiti što i sa rukom ili nogom, ako bi se odvojila od ostalog tela i prekinula veze sa drugim udovima, – i mi onda nećemo biti držani jednim Duhom. Treba nam dakle mnogo staranja i truda, da bismo imali mir koji nas međusobno vezuje. Kao što je u našim telima duh naš taj koji radi u svima udovima i vezuje sve, tako nam je dat i Duh Sveti koji nas ujedinjuje i čini jednim telom – ἑνοῦν καὶ ποιοῦν ἡμᾶς ἓν σῶμα
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga