28 Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojima da ima šta davati potrebnome.
Kopirano
Komentari
„Koji je krao, više da ne krade, nego neka se još većma trudi, da bi, čineći dobro rukama svojim, imao šta davati onome koji je u oskudici“. Hrišćanin mora odbaciti sve što pripada „starom čoveku“, i prigrliti život novog čoveka, život „po Bogu u pravednosti i svetosti“. Jer...
Više
„ko je u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade“ (2. Kor. 5,17). Nekadanji kradljivac, postane li hrišćanin, treba da se obnovi trudom i naporom: da u sebi razvije milosrđe i bratoljublje, kako bi, vođen milosrđem i bratoljubljem, što više radio svojim rukama i zaradio, da bi mogao davati onima koji su u oskudici. Tako se namesto kradljivačke neosetljivosti pojavljuje u duši svet novih osećanja, osećanja evanđelske milostive i bratoljubive osetljivosti i saosetljivosti. Poroci se leče suprotinim vrlinama: mržnja – ljubavlju, gordost – smirenošću, neosetljivost – saosetljivošću, lenjost – trudoljubljem. Pravilo je evanđelske saosetljivosti: „Valja se truditi i pomagati nevoljnima, i opominjati se reči Isusa koju On reče: mnogo je blaženije davati negoli primati“ (D. A. 20,35).

Svetla i sveta duša blaženog Teofilakta blagovesti: Nije dosta odustati od greha, nego i nešto dobro raditi. Nije dosta prestati sa grehom, nego i krenuti putem suprotnim grehu. Pre se činilo zlo? Sad neka se čini dobro, i to sa trudom i naporom: s jedne strane radi toga, da bi se smirilo telo, koje je ranije od nerada bilo brzo na zla dela; a s druge strane, da bi se u dovoljnoj količini imala sredstva za život, radi davanja i drugima; i da bi onaj koji je ranije druge krao, sada sam postao dobrotvor drugim. Divni Bože! kako Evanđelje čini anđelima one koji behu maltene demoni
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga