1 Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunašljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Meni najmanjemu od sviju svetijeh dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I da otkrijem svima što je služba tajne od postanja svijeta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
11 Po naredbi vijekova, koju učini u Hristu Isusu Gospodu našemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojijeh za vas, koje su slava vaša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovijem za unutrašnjeg čovjeka,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
18 Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
20 A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga