3 Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
Kopirano
Komentari
3-4

Ma kako posmatrali Isusa Hrista, Bogočoveka, On za ljudsko saznanje pretstavlja najveću tajnu, veću negoli ma koja ličnost u istoriji zemlje. Zbog te izuzetnosti i jedinstvenosti sveti apostol je naziva „tajnom Hristovom“, τό μυστήριον τοῦ Χριστοῦ....
Više
Među ostalim tajnama, kojih je pun naš svet, „tajna Hristova“ je toliko ogromna da pretstavlja svetajnu. Ona ustvari to i jeste, zato što je Hristos Bogočovek, te je u Njemu konkretno data i pokazana sva tajna Boga i sva tajna čoveka. U Bogočoveku su ovaploćena sva božanska savršenstva: „U Njemu živi sva punoća Božanstva telesno – σωματικῶς (Kol. 2,9 ), tojest živi u ljudskom biću, u granicama ljudskog tela, živi kao ljudska, zemaljska, očigledna stvarnost.

Zbog toga se u Bogočoveku tajna čoveka razrasla u tajnu Boga: malo, majušno ljudsko telo, a u njemu sva tajna Božja – „sva punoća Božanstva“. Tako se i dobila „Hristova tajna“, Hristova svetajna. Zato što je takva, ona se ne može shvatiti nikakvim naporima ljudskoga duha, ljudskoga uma, ljudskoga razuma. Tu je neophodna pomoć Božja: da On blagodaću Svojom „otvori um“ ljudski (sr. Lk. 24,45), da ga osposobi za primanje te presvete tajne, da mu sam otkrije njene dubine i pokaže njene visine, i razlije po njemu njene svete i blagosne sile. Da , samo se otkrivenjem Božjim kazuje čoveku Hristova tajna. Nju nije mogao shvatiti ni čovek tako silnoga uma kao što je sveti apostol Pavle. On izjavljuje: „meni se po otkrivenju kaza tajna“- κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισθη μοι τὸ μυστήριον.

A šta se desilo sa Pavlovim umom, sa Pavlovim razumom? On je sav utonuo u beskrajnosti ove svete tajne, slio se sa njom u divljenju i radosti, i postao njen najdarovitiji vesnik i blagovesnik. To se vidi iz njegovog Evanđelja, iz njegovih Poslanica. Stoga on i upućuje efeske hrišćane da čitaju to njegovo Evanđelje, jer: „čitajući možete razumeti moje poznavanje tajne Hristove“ – νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ. A duša te tajne – Evanđelje Hristovo o Crkvi kao predvečnoj i presvetoj tajni Božjoj, do koje je preveliki apostol došao kroz raskošna i izuzetna „viđenja i otkrivenja Gospodnja“ (sr. 2 . Kor. 12,1 ). Radi čega? Da otkrije „svima šta je služba tajne od večnosti sakrivene u Bogu“ (Ef. 3,9), da pokaže „kako je bogata slava tajne ove“ (Kol. 1,27), da propoveda „tajnu Hristovu“ (Kol. 4,3)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga