23 I da se obnovite duhom uma svojega,
Kopirano
Komentari
Kako hrišćani mogu odbaciti starog čoveka? Obnavljajući se „duhom uma svoga – τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν.“ Šta to znači? To znači promeniti duh uma, raspoloženje uma, navike uma; promeniti način umovanja, način mišljelja. Rečju: to znači preobraziti i pre...
Više
obratiti tog glavnog neznabošca u nama; od neboga obratiti ga Bogu, od nehrista Hristu. A to se postiže najpre podvigom vere, a za njim i sa njim i ostalim evanđelskim podvizima ljubavi, molitve, posta, smirenoumlja, bogoumlja, zdravoumlja, krotosti, uzdržanja … Svaki od tih podviga obnavlja um preobražajnim silama svojim. I on se postepeno isceljuje od svojih bolesnih misli, bolesnih umovanja, bolesnih shvatanja; postepeno ozdravljuje; dok se silom Hristovom potpuno ne isceli, ne ozdravi. Isceljen, ozdravljen, obnovljen, um postaje tvorac zdravih, svetlih, svetih, božanskih, besmrtnih misli. On sada Bogom misli, Hristom misli. Bogomislije, hristomislije postaje njegovim stalnim raspoloženjem, njegovim „duhom“, njegovim načinom mišljenja i umovanja. Zato Sveti apostol izjavljuje u ime svih hrišćana: „Mi um Hristov imamo“ (1. Kor. 2,16). Stoga i o svemu umujemo Hristom Bogom. Sa promenom uma, u čoveku se menja sve, obnavlja sve. Zato se pokajanje i naziva u Evanđelju μετάνοια (μετά – νοῦς) što znači: promena uma, obnova uma. Um je oko duše, vid duše, vođ duše, krmanoš duše, upravnik duše. Zato ga sveti Oci i nazivaju τό ἡγεμονικόν duše. Kad je oko duše zdravo, sva će duša biti osvetljena i sve telo (sr. Mt. 6,22)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga