1 I vide Jonatan da mu vreme potpomaže, i izabra ljude i posla u Rim da potvrde i obnove s njima prijateljstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Spartancima i drugim mestima posla poslanice sa istim ciljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I otidoše u Rim i uđoše u veće (Senat) i rekoše: "Jonatan prvosveštenik i narod (το έθνος) Judejski posla nas da obnovite prijateljstvo među sobom i savez kao ranije."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I (Rimljani) im dadoše poslanice (pasoše) za njih po (rimskim) mestima, da ih isprate u zemlju Judinu s mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ovo je prepis poslanica koje napisa Jonatan Spartancima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 "Jonatan prvosveštenik i gerusija (sabor staraca) naroda i sveštenici i ostali narod (δήμος) Judejski Spartancima braći - da se raduju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Još ranije biše poslane poslanice Oniji prvosvešteniku od Arija cara vašega, da ste braća naša, kao što je prepis u prilogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I primi Onija poslanoga čoveka (vašeg) sa slavom, i primi poslanice u kojima je bilo izloženo o savezu i prijateljstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Mi, dakle, mada nemamo potrebe u tome - imajući za utehu Svete Knjige koje su u našim rukama - ,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nastojasmo da pošaljemo da bratstvo i prijateljstvo s vama obnovimo, da se nebi otuđili od vas, jer su prošla mnoga vremena od kad ste nam pisali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Mi, zato, u svako vreme neprestano, i o praznicima i o ostalim ustanovljenim danima, sećamo se vas nad žrtvama koje prinosimo, i u molitvama, kao što je pravedno i prilično sećati se braće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I radujemo se slavi vašoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nas pak opkoliše mnoge nevolje i ratovi mnogi, i vojevahu na nas carevi koji su oko nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ipak ne htedosmo uznemiravati vas i ostale saveznike i prijatelje naše u tim ratovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer imamo s Neba Pomoć koja nam pomaže, i izbavismo se od neprijatelja naših, i poništiše se neprijatelji naši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Izabrasmo pak Numinija sina Antiohovog i Antipatra sina Jasonovog i poslasmo (ih) Rimljanima da obnovimo s njima ranije prijateljstvo i savez.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zapovedismo im da dođu i do vas i da vas pozdrave, i da vam predaju naše poslanice o obnovljenju bratstva našeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I sada, dobro ćete učiniti ako nam na ovo odgovorite."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ovo je prepis poslanica koje oni (Spartanci) poslaše Oniji:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 "Arije car Spartanaca, Oniji velikom svešteniku - da se raduje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nađe se u spisu (starom) o Spartancima i Judejima da su braća i da su od roda Avramovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sada, kad doznasmo to, dobro ćete učiniti da nam napišete o miru vašem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A i mi vama otpisujemo: naša stoka i naša imovina vaša je, i vaša naša je. Zato zapovedamo (poslanicima) da vam saopšte shodno ovome."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ču Jonatan da su se povratili velikaši Dimitrijevi sa mnogom vojskom, više nego ranije, da ratuju protiv njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I diže se iz Jerusalima i susrete ih u Amatitskoj zemlji, jer im ne dade dopusta da stupe na zemlju njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I posla izviđače u logor njihov, i vratiše se, i kazaše mu da se tako raspoređuju da udare na njega noću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kada zađe sunce, naredi Jonatan onima kraj njega da budno paze, i da budu pri oružju, i spremaju se za borbu tokom cele noći, i da istaknu predstraže oko tabora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I čuše protivnici da se Jonatan i oni sa njime pripremio za borbu, i pobojaše se i ustrašiše se srcem svojim, te zapališe vatre u svom logoru (i pobegoše).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Jonatan i oni s njime ne shvatiše do ujutru (da su pobegli), jer videše da vatre gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I gonjaše Jonatan za njima i ne dostiže ih, jer pređoše reku Elefter.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I skrenu Jonatan na Arape zvane Zavadeje, i napade ih i uze plen njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I povrativši se dođe u Damask i prohođaše po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Simon iziđe i prođe do Askalona i okolnih utvrđenja, i skrenu u Jopu i preduhitri je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Jer ču da nameravaju da tvrđavu predaju Dimitrijevim ljudima, i postavi tamo posadu da je čuvaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I vrati se Jonatan i sazva na sabor (έξεκκλησίασε - crkvu) starešine narodne i savetovaše se s njima da izgrade utvrđenja u Judeji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I da još povise zidove Jerusalima i da podignu veliko uzvišenje između tvrđave i Grada, da je odvaja od Grada, da ona bude posebno, da (iz tvrđave) niti kupuju niti prodaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I okupiše se da izgrađuju Grad, jer beše pao deo zida iznad potoka (Kedrona) sa istoka; i obnoviše (deo Grada) zvani Hafenata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Simon izgradi (grad) Adidu u Sefili, i utvrdi ga i postavi vrata i zapore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I tražaše Trifon da se zacari nad Azijom i da stavi krunu, i pruži ruku na Antioha (VI) cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I poboja se da mu neće dopustiti Jonatan i da će zaratiti protiv njega, i tražaše načina da uhvati Jonatana i pogubi ga. I otišavši dođe u Vetsan (Skitopolj na Jordanu).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I iziđe Jonatan u susret njemu sa četrdeset hiljada ljudi, izabranih u bojnom stroju, i dođe u Vetsan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I vide Trifon da je stigao Jonatan sa velikom vojskom, i poboja se da pruži ruku na njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I primi ga slavno, i predstavi ga svim prijateljima svojim, i dade mu darove, i zapovedi vojsci svojoj da ga slušaju kao njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I reče Jonatanu: "Zašto si namučio sav taj narod, kad nema rata među nama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A sad ih pošalji svojim kućama, a sebi izaberi malo ljudi koji će biti s tobom, i hajde sa mnom u Ptolemaidu, i predaću ti nju i ostala utvrđenja i ostale vojne snage i sve službenike, i kad se vratim otići ću, jer sam za to i došao."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I poverovavši mu (Jonatan) učini kao što reče, i odasla vojne snage i one otidoše u zemlju Judinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A ostavi sa sobom tri hiljade ljudi, od kojih dve hiljade ostavi u Galileji, a hiljadu pođoše s njime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Kada pak uđe Jonatan u Ptolemaidu, zatvorite Ptolemaićani vrata i uhvatiše ga, i sve koji uđoše s njime pobiše mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I posla Trifon vojsku i konjicu u Galileju i u ravnicu veliku (Jezraelovu) da pogubi sve Jonatanove ljude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I doznaše (vojnici Jonatanovi) da je uhvaćen Jonatan i da je pogubljen i oni s njime, i bodrahu jedan drugoga, i iđahu zbijeni gotovi na borbu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I videše gonitelji da je ovima (borba) za dušu (na život ili smrt), i vratiše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I dođoše svi s mirom u zemlju Judinu, i oplakivahu Jonatana i one s njime; i strahovahu veoma. I plakaše sav Izrailj plač veliki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I tražahu svi neznabošci oko njih da ih satru. Jer rekoše: "Nemaju vođu i pomoćnika, zato sada vojujmo protiv njih i izbrišimo iz ljudi spomen njihov."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga