1 Godine sto pedeset prve* iziđe Dimitrije (I Sotir), sin Selevka (IV Filopatora), iz Rima, i iskrca se sa malim brojem ljudi u (jedan) primorski grad i zacari se tamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I bi, kada on ulažaše u dom carstva otaca svojih, uhvatiše vojne snage Antioha (V Evpatora) i Lisija, da ih dovedu njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad mu javiše stvar, on reče: "Ne pokazujte mi lica njihova."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I pobi ih vojska. I sede Dimitrije na presto carstva svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dođoše k njemu svi ljudi bezakonici i bezbožnici iz Izrailja, i predvođaše ih Alkim, koji se namerio da bude (prvo)sveštenik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I optuživahu narod pred carem, govoreći: "Juda sa braćom njegovom pogubi sve prijatelje tvoje, i nas rastera iz zemlje naše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato sada, pošalji čoveka kojemu veruješ, i otišavši neka vidi svu pogibao koju učini (Juda) nama u zemlji carevoj, i neka kazni njih i sve koji ih pomažu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I izabra car Vakhida između prijatelja carevih, upravitelja oblasti s ovu stranu reke (Eufrata) i moćnoga u carstvu i vernoga caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I posla njega i Alkima bezbožnoga, kojemu odobri (prvo)sveštenstvo, i zapovedi mu da učini osvetu među sinovima Izrašьevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I otidoše i dođoše sa velikom vojskom u zemlju Judinu. I poslaše glasnike Jydi i braći njegovoj rečima miroljubivim sa lukavošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali oni (Makaveji) ne pridadoše pažnju rečima njihovim, jer videše da su došli sa velikom vojskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sabra se (ipak) kod Alkima i Vakhida skup književnika (zakonoznalaca) da pravedno razmotre stvar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A prvi Asideji (Hasidim - Pobožni) behu među sinovima Izrailjevim i tražahu od njih mir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer rekoše: "Čovek sveštenik od semena Aronovog dođe s vojskom, i neće nam učiniti nepravdu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ovaj govoraše s njima reči miroljubive, i zakle im se govoreći: "Nećemo tražiti zla vama i prijateljima vašim."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I poverovaše mu. A on uhvati između njih šezdeset ljudi i pobi ih u jedan dan, po reči koju napisa Prorok:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 "Tela prepodobnih ("hasidim") Tvojih i krv njihovu proliše oko Jerusalima, i ne beše ko da ih sahrani."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I napade strah i trepet od njih na sav narod, jer rekoše (Izrailjci): "Nema u njima istine i suda (pravde), jer pogaziše dogovor i zakletvu kojom se zakleše."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I otide Vakhid iz Jerysalima i ulogori se kod Vitzete, i posla te pohvataše mnoge od onih ljudi koji njemu behu dobegli, i neke od naroda, i zakla ih (i baci) u veliki bunar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I predade upravi zemlje Alkimu i ostavi s njim vojsku da mu pomaže; i vrati se Vakhid caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I vođaše Alkim borbu oko prvosveštenstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sabraše se k njemu svi koji smućivahu narod svoj, i ovladaše zemljom Judinom, i učiniše veliku ranu u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I vide Juda (Makavej) sve zlo koje učini Alkim i oni s njime među sinovima Izrailjevim više nego neznabošci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I iziđe u sve predele Judeje unaokolo, i učini osvetu među ljudima koji su odbegli (neprijateljima), i biše sprečeni da hode po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kada vide Alkim da ojača Juda i oni s njime, i pozna da se ne može suprotstaviti njima, vrati se caru i optuži ih zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I posla car Nikanora, jednoga od slavnih velikaša svojih, koji je mrzio i neprijateljevao Izrailju, i zapovedi mu da iskoreni (taj) narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I dođe Nikanor u Jerusalim sa mnogom vojskom i posla Judi i braći njegovoj (poruku) miroljubivim rečima sa prevarom, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 "Neka ne bude borbe između mene i vas; doći ću sa nekoliko ljudi da vidim vaša lica s mirom."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I dođe Judi, i pozdraviše jedan drugoga mirno. A neprijatelji behu spremni da zgrabe Judu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I dojaviše tu stvar Judi da je s prevarom došao k njemu, i poboja se od njega, i ne htede više videti lice njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I doznade Nikanor da bi otkrivena namera njegova, i iziđe na susret Judi u ratu, blizu Hafarsalama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I padoše od Nikanorovih ljudi oko pet stotina, i (ostali) pobegoše u grad Davidov (u Tvrđavu).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I posle tih reči (zbivanja) uziđe Nikanor na goru Sion. I iziđoše neki od sveštenika iz Svetinje (Hrama) i od starešina narodnih da ga pozdrave miroljubivo i da mu pokažu žrtvu svespaljenicu prinošenu za cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I naruga im se, i ismeja ih, i oskvrni ih, i govoraše nadmeno (6ogohulno).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I zakle se gnjevom, govoreći: "Ako se ne preda Juda i vojni tabor njegov u ruke moje sada, biće kad se vratim u miru, da ću zapaliti ovaj Hram." I otide sa gnjevom velikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I uđoše sveštenici i stadoše pred licem Žrtvenika i Hrama i plakahu, i rekoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 "Ti si, (Gospode), izabrao Dom ovaj da se priziva Ime Tvoje u njemu, da bude Dom molitve i moljenja narodu Tvome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Učini osvetu na ovome čoveku i njegovoj vojsci, i neka padnu od mača! Opomeni se huljenja njegovih i ne daj im ostanka!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I iziđe Nikanor iz Jerusalima i ulogori se u Vetoronu, i srete ga (pridruži se) vojska iz Sirije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A Juda se ulogori u Adasi sa tri hiljade ljudi. I pomoli se Juda i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 "Kada poslani od cara Asirskog (Senaherima) bogohuliše, iziđe Anđeo Tvoj, (Gospode), i pobi među njima sto osamdeset pet hiljada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Tako satri vojsku ovu pred nama danas, i neka poznaju ostali da zlo govorite na Svetinje Tvoje; i sudi mu po zlobi njegovoj!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I sukobiše se vojske u boju trinaestoga (dana) meseca Adara; i skrši se tabor Nikanorov, i pade on prvi u taboru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A kad vide tabor njegov da Nikanor pade, baciše oružje svoje i pobegoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I goniše ih (Judeji) jedan dan puta od Adase dok ne dođoše u Gaziru, i trubljahu za njima trubama znamenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I iziđoše iz svih sela Judeje unaokolo i opkoliše ih; i povratiše se jedni na druge; i padoše svi od mača i ne osta od njih ni jedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I uzeše (Judeji) plen i dobit, i glavu Nikanorovu odsekoše i desnicu njegovu koju ispruži gordo, i donesoše i obesiše pred Jerusalimom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I obradova se narod veoma mnogo, i praznovahu dan onaj kao dan velikog veselja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I odrediše da praznuju svake godine taj dan trinaestog Adara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I smiri se zemlja Judina za malo dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga