1 I posla Antioh (VII Sidet) sin Dimitrija (I Sotira) cara, poslanice sa ostrva morskih Simonu (prvo)svešteniku i etnarhu Judeja i svemu narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I behu sa ovakvim sadržajem: "Car Antioh – Simonu velikom svešteniku i etnarhu i narodu Judejskom - da se raduje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pošto neki ljudi pogubni (zlovredni) ovladaše carstvom otaca naših, i nameravam da ponovo dobijem carstvo, da bi ga vaspostavio kako je bilo pre, pa najmih mnošto vojske i načinih ratne lađe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I nameravam da se iskrcam u zemlju, da bih kaznio upropastitelje zemlje naše i opustošitelje mnogih gradova u carstvu mojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sada, dakle, potvrđujem ti sva oslobođenja poreza koja su ti otpustili carevi pre mene, i ostala davanja što su ti otpustili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I dozvoljavam ti da činiš kovanje sopstvenog novca zemlji tvojoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Jerysalim i Svetinja da budu slobodni; i sve oružje koje si napravio, i utvrđenja koja si sagradio i držiš, neka ti ostanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I svako dugovanje carsko, i buduća davanja carska, od sada i na sva vremena, otpuštaju ti se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kada budemo ovladali carstvom našim, proslaviću tebe i narod tvoj i Svetinju (Hram) slavom velikom, tako da bude poznata slava vaša po svoj zemlji."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Godine sto sedamdeset četvrte* dođe Antioh (VII Sidet) u zemlju otaca svojih, i priđoše mu sve vojne snage, tako da malobrojne ostaše sa Trifonom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I gonjaše ga Antioh car, i bežeći dođe u Doru, koja je na moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer vide da se skupiše na njega zla, i ostavi ga vojska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ulogori se Antioh kod Dore i sa njim sto dvadeset hiljada ljudi ratnika i osam hiljada konjice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I opkoli grad, i lađe sa mora priđoše, i pritiskaše grad s kopna i s mora, i ne pusti nikoga da izađe ili uđe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I dođe Numinije i oni s njime iz Rima imajući poslanice (upućene od njih) carevima i zemljama, u kojima beše napisano ovo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 "Levkije konzul Rimljana Ptolomeju caru (VII Fiskonu Evergetu) - da se raduje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Poslanici Judeja dođoše k nama, prijatelji naši i saveznici, obnavljajući od početka prijateljstvo i savezništvo, poslani od Simona prvosveštenika i naroda (του δήμου) Judejskog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I donesoše štit zlatni od hiljadu kesa (vrednosti).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Bi nam, zato, ugodno da napišemo carevima i zemljama da im ne traže zla i ne ratyjy protiv njih i gradova njihovih i zemlje njihove; i da ne budu saveznici neprijateljima njihovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A bi nam po volji da primimo štit od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako pak neki pogubnici (izdajnici) pobegoše iz zemlje njihove vama, predajte ih Simonu prvosvešteniku da im presudi po zakonu njihovom."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I isto napisaše Dimiriju (II Nikanoru) caru, i Atalu (Pergamskom), Ariaratu (Kapadokijskom) i Arsaku (Persijskom),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I u sve zemlje, i u Sampsamu, i Spartancima, i na Dilos, i u Mindo, i u Sikion, i u Kariju, i na Samos, i u Pamfiliju, i u Likiju, i u Halikarnas, i na Rodos, i u Fasilidu, i na Kos, i u Sidu, i u Aradon, i u Gortinu, i u Knidu, i na Kipar, i u Kirinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A prepis njihov napisaše (dostaviše) Simonu prvosvešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Antioh (VII Sidet) car ulogori se kod Dore po drugi put, pružajući na svaki način na nju ruke, i praveći opsadne sprave; i zatvori Trifona da ne može ulaziti ni izlaziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I posla njemu (Antiohu) Simon dve hiljade ljudi izabranih da se bore uz njega, i srebro i zlato i oruđa dovoljno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ne htede ih primiti, nego odbaci sve što mu je ranije obećao, i otuđivaše se od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I posla k njemu Atinovija, jednoga od prijatelja svojih, da s njime porazgovara, govoreći: "Vi držite Jopu i Gazaru i tvrđavu u Jerusalimu, gradove carstva moga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Njihove okoline opustošiste i učiniste ranu veliku na zemlji; i zagospodariste mnogim mestima u carstvu mojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sada, dakle, predajte gradove koje zauzeste i poreze mesta kojima ovladaste, izvan granica Judeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ako li ne, dajte umesto njih petsto talanata srebra, i za rušenje što porušiste i za poreze gradova još drugih petsto talanata. Ako li ne, doći ćemo i zaratiti protiv vas."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I dođe Atinovije, prijatelj carev, u Jerusalim, i vide slavu Simonovu, i odaju (kabinet) sa zlatnim i srebrnim sasudima, i pompu veliku (παράστασιν ίκανήν), i bi zapanjen. I iznese mu reči careve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I odgovorivši Simon, reče mu: "Niti tuđu zemlju uzesmo, niti tuđe držimo, nego je nasleđe otaca našh, koje od neprijatelja naših za neko vreme beše nepravedno ovladano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Mi pak, imajući priliku, držaćemo nasleđe otaca naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A za Jopu i Gazaru, koje tražiš, one činjahu narodu ranu veliku u zemlji mojoj, za njih ćemo dati sto talanata."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I ne odgovori mu (Atinovije) ni reč, nego se vrati s ljutinom caru i kaza mu ove reči, i slavu Simonovu i sve što je video. I razgnjevi se car gnjevom velikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Trifon ušavši u lađu pobeže u Ortosiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I postavi car Kendeveja za nadstratega (έπιστράτηγον) Primorja, i dade mu snage pešadijske i konjičke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I naredi mu da se ulogori naspram Judeje, i zapovedi mu da izgradi Kedron i utvrdi vrata, i da (otuda) vojuje protiv naroda (Judejskog); a sam car gonjaše Trifona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I dođe Kendevej u Jamniju i poče uznemiravati narod i nastupati u Judeju i zarobljavati narod i ubijati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I sagradi Kedron i postavi tamo konjanike i vojsku, da bi izlazeći odatle prolazio putevima Judeje, kao što mu naredi car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga