1 Zato dakle i mi imajući oko sebe toliku gomilu svjedoka, da odbacimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gledajući na načelnika vjere i svršitelja Isusa, koji mjesto određene sebi radosti pretrplje krst, ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane prijestola Božijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Pomislite dakle na onoga koji je takovo protivljenje protiv sebe od grješnika podnio, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv grijeha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zaboraviste utjehu koju vam govori, kao sinovima: sine moj! ne puštaj u nemar karanja Gospodnja, niti gubi volje kad te on pokara;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer koga ljubi Gospod onoga i kara; a bije svakoga sina kojega prima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako trpite karanje, kao sinovima pokazuje vam se Bog: jer koji je sin kojega otac ne kara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako li ste bez karanja, u kojemu svi dijel dobiše, daklem ste kopilad, a ne sinovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako su nam dakle tjelesni ocevi naši karači, i bojimo ih se, kako da ne slušamo oca duhova, da živimo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer oni za malo dana, kako im ugodno bješe, karahu nas; a ovaj na korist, da dobijemo dijel od njegove svetinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer svako karanje kad biva ne čini se da je radost, nego žalost; ali poslije daće miran rod pravde onima koji su naučeni njime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato oslabljene ruke i oslabljena koljena ispravite,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I staze poravnite nogama svojima, da ne svrne što je hromo, nego još da se iscijeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije: da ne uzraste kakav korijen grčine, i ne učini pakost, i tijem da se mnogi ne opogane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Da ne bude ko kurvar ili opoganjen, kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvorodstvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer znate da je i potom, kad šćaše da primi blagoslov, odbačen; jer pokajanje ne nađe mjesta, ako ga i sa suzama tražaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ne pristupiste ka gori koja se može opipati, i ognju razgorjelom, oblaku, i pomrčini, i oluji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I trubnom glasu, i glasu riječi, kojega se odrekoše oni koji čuše, da ne čuju više riječi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer ne mogahu da podnesu ono što se zapovijedaše: ako se i zvijer dotakne do gore, biće kamenjem ubijena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I tako strašno bješe ono što se vidje da Mojsije reče: uplašio sam se i drkćem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nego pristupiste k Sionskoj gori, i ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskome, i mnogijem hiljadama anđela,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 K saboru i crkvi prvorodnijeh koji su napisani na nebesima, i Bogu, sudiji sviju, i duhovima savršenijeh pravednika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I k Isusu, posredniku zavjeta novoga, i krvi kropljenja, koja bolje govori negoli Aveljeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali gledajte da se ne odrečete onoga koji govori; jer kad oni ne utekoše koji se odrekoše onoga koji prorokovaše na zemlji, akamoli mi koji se odričemo nebeskoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kojega glas potrese onda zemlju, a sad obeća govoreći: još jednom ja ću potresti ne samo zemlju nego i nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A što veli: još jednom, pokazuje da će se ukinuti ono što se pomiče, kao stvoreno, da ostane ono što se ne pomiče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zato, primajući carstvo nepokolebano, da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu, s poštovanjem i sa strahom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer je Bog naš oganj koji spaljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga