1 I skupiše se oko njega fariseji i neki od književnika koji bijahu došli iz Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vidjevši neke od učenika njegovijeh da nečistijem, to jest neumivenijem, rukama jedu hljeb, ukoriše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer fariseji i svi Jevreji ne jedu dok ne umiju ruku do lakata, držeći se onoga što im je ostalo od starijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad dođu s pazara, ne jedu dok se ne umiju; i još mnogo ima što su primili te drže: peru čaše i žbanove i kotlove i klupe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A potom pitahu ga fariseji i književnici: zašto učenici tvoji ne žive kao što nam je ostalo od starijeh, nego jedu hljeb neumivenijem rukama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A on odgovarajući reče im: dobro je prorokovao Isaija za vas licemjere, kao što je pisano: ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovijestima ljudskijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer ostaviste zapovijesti Božije, a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša; i druga mnoga takova činite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče im: dobro ukidate zapovijest Božiju da svoj običaj sačuvate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer Mojsije reče: poštuj oca svojega i mater svoju; i: koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A vi kažete: ako reče čovjek ocu ili materi: korvan, to jest: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I tako ne date mu ništa učiniti ocu svojemu ili materi svojoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ukidajući riječ Božiju svojijem običajem koji ste postavili; i ovako mnogo koješta činite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dozvavši sav narod reče im: poslušajte mene svi, i razumijte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ništa nema što bi čovjeka moglo opoganiti da uđe spolja u njega, nego što izlazi iz njega ono je što pogani čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako ko ima uši da čuje neka čuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad dođe od naroda u kuću pitahu ga učenici njegovi za priču.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče im: zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumijete li da što god u čovjeka spolja ulazi ne može ga opoganiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer mu ne ulazi u srce nego u trbuh; i izlazi napolje čisteći sva jela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Još reče: što izlazi iz čovjeka ono pogani čovjeka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ustavši odande otide na krajeve Tirske i Sidonske, i ušavši u kuću šćadijaše da niko ne čuje za nj; i ne može se sakriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer čuvši za nj žena što u njezinoj kćeri bijaše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A žena ta bijaše Grkinja rodom Sirofiničanka, i moljaše ga da istjera đavola iz kćeri njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Isus reče joj: stani da se najprije djeca nahrane; jer nije pravo uzeti hljeb od djece i baciti psima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ona odgovarajući reče mu: da, Gospode; ali i psi pod trpezom jedu od mrva djetinjijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I reče joj: za tu riječ idi; iziđe đavo iz kćeri tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I došavši kući nađe da je đavo izišao, i kći ležaše na odru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I opet iziđe Isus iz krajeva Tirskijeh i Sidonskijeh i dođe na more Galilejsko u krajeve Desetogradske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I dovedoše k njemu gluha i mutava, i moljahu ga da metne na nj ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I uzevši ga iz naroda nasamo metnu prste svoje u uši njegove, i pljunuvši dohvati se jezika njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I pogledavši na nebo uzdahnu, i reče mu: Efata, to jest: otvori se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I odmah mu se otvoriše uši, i razdriješi se sveza jezika njegova, i govoraše lijepo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I zaprijeti im da nikome ne kazuju; ali što im on zabranjivaše oni još većma razglašivahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I vrlo se divljahu govoreći: sve dobro čini; i gluhe čini da čuju i nijeme da govore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga