1 I poče im govoriti u pričama: posadi čovjek vinograd, i ogradi plotom, i iskopa pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima, pa otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I kad dođe vrijeme, posla k vinogradarima slugu da primi od vinogradara od roda vinogradskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A oni uhvativši slugu izbiše ga, i poslaše prazna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I opet posla k njima drugoga slugu; i onoga biše kamenjem i razbiše mu glavu, i poslaše ga sramotna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I opet posla drugoga; i onoga ubiše; i mnoge druge, jedne izbiše a jedne pobiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Još dakle imaše jedinoga svojega milog sina, posla i njega najposlije k njima govoreći: postidjeće se sina mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A vinogradari rekoše u sebi: ovo je našljednik, hodite da ga ubijemo, i nama će ostati očevina njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I uhvatiše ga, i ubiše, i izbaciše ga napolje iz vinograda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Šta će dakle učiniti gospodar od vinograda? Doći će i pogubiće vinogradare, i daće vinograd drugima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zar nijeste čitali u pismu ovo: kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 To bi od Gospoda i divno je u našijem očima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda; jer razumješe da za njih govori priču; i ostavivši ga otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I poslaše k njemu neke od fariseja i Irodovaca da bi ga uhvatili u riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A oni došavši rekoše mu: učitelju! znamo da si istinit, i da ne mariš ni za koga; jer ne gledaš ko je ko, nego zaista putu Božijemu učiš; treba li ćesaru davati harač ili ne? Hoćemo li dati ili da ne damo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A on znajući njihovo licemjerje reče im: što me kušate? Donesite mi novac da vidim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oni donesoše. I reče im: čij je obraz ovaj i natpis? A oni mu rekoše: ćesarev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I odgovarajući Isus reče im: podajte ćesarevo ćesaru, i Božije Bogu. I čudiše mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I dođoše k njemu sadukeji koji kažu da nema vaskrsenija, i zapitaše ga govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Učitelju! Mojsije nam napisa: ako kome brat umre i ostavi ženu a djece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne sjeme bratu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sedam braće bješe: i prvi uze ženu, i umrije bez poroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I drugi uze je, i umrije, i ni on ne ostavi poroda; tako i treći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I uzeše je sedmorica, i ne ostaviše poroda. A poslije sviju umrije i žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 O vaskrseniju dakle kad ustanu koga će od njih biti žena? jer je za sedmoricom bila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I odgovarajući Isus reče im: zato li se vi varate što ne znate pisma ni sile Božije?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer kad iz mrtvijeh ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A za mrtve da ustaju nijeste li čitali u knjigama Mojsijevijem kako mu reče Bog kod kupine govoreći: ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nije Bog Bog mrtvijeh, nego Bog živijeh. Vi se dakle vrlo varate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I pristupi jedan od književnika koji ih slušaše kako se prepiru, i vidje da im dobro odgovara, i zapita ga: koja je prva zapovijest od sviju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Isus odgovori mu: prva je zapovijest od sviju: čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem i svom dušom svojom i svijem umom svojijem i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovijest.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 I druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovijesti veće od ovijeh nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I reče mu književnik: dobro, učitelju! pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugoga osim njega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I ljubiti ga svijem srcem i svijem razumom i svom dušom i svom snagom, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, veće je od sviju žrtava i priloga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Isus vidjevši kako pametno odgovori reče mu: nijesi daleko od carstva Božijega. I niko više ne smijaše da ga zapita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I odgovori Isus i reče učeći u crkvi: kako govore književnici da je Hristos sin Davidov?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jer sam David kaza Duhom svetijem: reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima. Ps. 110:1, Mt. 22:44, Lk. 20:42
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sam dakle David naziva ga Gospodom, i otkuda mu je sin? I mnogi narod slušaše ga s radošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I govoraše im u nauci svojoj: čuvajte se književnika koji idu u dugačkijem haljinama, i traže da im se klanja po ulicama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I prvijeh mjesta po zbornicama, i začelja na gozbama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ovi što jedu kuće udovičke, i lažno se mole Bogu dugo, biće još većma osuđeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I sjedavši Isus prema Božijoj hazni gledaše kako narod meće novce u Božiju haznu. I mnogi bogati metahu mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I došavši jedna siromašna udovica metnu dvije lepte, koje čini jedan kodrant.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I dozvavši učenike svoje reče im: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju koji meću u Božiju haznu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer svi metnuše od suviška svojega; a ona od sirotinje svoje metnu sve što imaše, svu hranu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga