1 I kad izlažaše iz crkve reče mu jedan od učenika njegovijeh: učitelju! gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!

2 I odgovarajući Isus reče mu: vidiš li ove velike građevine? ni kamen na kamenu neće ovdje ostati koji se neće razmetnuti.

3 I kad sjeđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu ga sama Petar i Jakov i Jovan i Andrija:

4 Kaži nam kad će to biti? i kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?

5 A Isus odgovarajući im poče govoriti: čuvajte se da vas ko ne prevari.

6 Jer će mnogi doći na moje ime govoreći: ja sam; i mnoge će prevariti.

7 A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije pošljedak.

8 Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svijetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanju.

9 A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima.

10 I u svima narodima treba da se najprije propovjedi jevanđelje.

11 A kad vas povedu da predaju, ne brinite se naprijed šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh sveti.

12 I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih.

13 I svi će omrznuti na vas imena mojega radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.

14 A kad vidite mrzost opušćenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gdje ne treba (koji čita da razumije): tada koji budu u Judeji neka bježe u gore;

15 I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme što iz kuće svoje;

16 I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.

17 Ali teško trudnima i dojilicama u te dane!

18 Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu.

19 Jer će u dane te biti nevolja kakova nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio dosad, i neće ni biti.

20 I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi, koje izbra, skratio je dane.

21 Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos; ili: eno ondje; ne vjerujte.

22 Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.

23 Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah naprijed.

24 Ali u te dane, poslije te nevolje, sunce će pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti.

25 I zvijezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.

26 I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

27 I tada će poslati anđele svoje i sabraće izbrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.

28 A od smokve naučite se priči: kad se već njezina grana pomladi i stane listati, znate da je blizu ljeto.

29 Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.

30 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

31 Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

32 A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do otac.

33 Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vrijeme nastati.

34 Kao što čovjek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojima vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovjedi da straži.

35 Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u ponoći ili u pijetle ili ujutru;

36 Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe a vi spavate.

37 A što vam kažem, svima kažem: stražite.

Analiza
Pretraga