1 I odmah ujutru učiniše vijeću glavari sveštenički sa starješinama i književnicima, i sav sabor, i svezavši Isusa odvedoše ga i predadoše Pilatu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I upita ga Pilat: jesi li ti car Judejski? A on odgovarajući reče mu: ti kažeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I tužahu ga glavari sveštenički vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Pilat opet upita ga govoreći: zar ništa ne odgovaraš? Gledaj šta svjedoče na tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali Isus više ne odgovori ništa tako da se divljaše Pilat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A o svakom prazniku puštaše im po jednoga sužnja koga iskahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A bijaše jedan zatvoren, po imenu Varava, sa svojijem drugarima koji su u buni učinili krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I povikavši narod stade iskati što im svagda činjaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Pilat im odgovori govoreći: hoćete li da vam pustim cara Judejskoga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali glavari sveštenički.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali glavari sveštenički podgovoriše narod bolje Varavu da ištu da im pusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Pilat opet odgovarajući reče im: a šta hoćete da činim s tijem što ga zovete carem Judejskijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A oni opet povikaše: raspni ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Pilat im reče: a kakvo je zlo učinio? A oni iza glasa vikahu: raspni ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Pilat želeći ugoditi narodu pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da ga razapnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A vojnici ga odvedoše u sudnicu, i sazvaše svu četu vojnika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I obukoše mu skerletnu kabanicu, i opletavši vijenac od trnja metnuše na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I stadoše ga pozdravljati govoreći: zdravo, care Judejski!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I bijahu ga po glavi trskom, i pljuvahu na nj, i padajući na koljena poklanjahu mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad mu se narugaše, svukoše s njega skerletnu kabanicu, i obukoše ga u njegove haljine i izvedoše ga da ga razapnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I natjeraše nekoga Simona iz Kirine, oca Aleksandrova i Rufova, koji iđaše iz polja, da mu ponese krst.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I dovedoše ga na mjesto Golgotu, koje će reći: košturnica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I davahu mu da pije vino sa smirnom, a on ne uze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A bijaše sahat treći kad ga razapeše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I bijaše natpis njegove krivice natpisan: car Judejski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I s njim raspeše dva hajduka, jednoga s desne a jednoga s lijeve strane njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I izvrši se pismo koje govori: i metnuše ga među zločince.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I koji prolažahu huljahu na nj mašući glavama svojima i govoreći: aha! ti što crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pomozi sam sebi i siđi s krsta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tako i glavari sveštenički s književnicima rugahu se govoreći jedan drugome: drugima pomože, a sebi ne može pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu vjerovati. I oni što bijahu s njim razapeti rugahu mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A u šestome sahatu bi tama po svoj zemlji do sahata devetoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I u devetome sahatu povika Isus iza glasa govoreći: Eloi! Eloi! lama savahtani? koje znači: Bože moj! Bože moj! zašto si me ostavio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I neki od onijeh što stajahu ondje čuvši to govorahu: eno zove Iliju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A jedan otrča te napuni sunđer octa, pa nataknuvši na trsku pojaše ga govoreći: stanite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Isus povika iza glasa, i izdahnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I zavjes crkveni razdrije se nadvoje s vrha do na dno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A kad vidje kapetan koji stajaše prema njemu da s takom vikom izdahnu, reče: zaista čovjek ovaj sin Božij bješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A bijahu i žene koje gledahu izdaleka, među kojima bješe i Marija Magdalina i Marija Jakova maloga i Josije mati, i Solomija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Koje iđahu za njim i kad bješe u Galileji, i služahu mu; i druge mnoge koje bijahu došle s njim u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I kad bi uveče (jer bijaše petak, to jest uoči subote),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Dođe Josif iz Arimateje, pošten savjetnik, koji i sam carstva Božijega čekaše, i usudi se te uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A Pilat se začudi da je već umro; i dozvavši kapetana zapita ga: je li davno umro?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I doznavši od kapetana, dade tijelo Josifu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I kupivši platno, i skinuvši ga, obavi platnom, i metnu ga u grob koji bješe isječen u kamenu, i navali kamen na vrata od groba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A Marija Magdalina i Marija Josijna gledahu gdje ga metahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga