1 A ovo su glavari domova otačkih i pleme onijeh što pođoše sa mnom iz Vavilona za vlade cara Artakserksa:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Od sinova Finesovijeh Girsom; od sinova Itamarovijeh Danilo; od sinova Davidovijeh Hatus;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od sinova Sehanije, koji bješe od sinova Farosovijeh, Zaharija i s njim na broj muškinja sto i pedeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od sinova Fat-Moavovijeh Elioinaj sin Zerajin i s njim muškinja dvjesta;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Od sinova Sehanijinih sin Jasilov i s njim muškinja tri stotine;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I od sinova Adinovijeh Eved sin Jonatanov i s njim muškinja pedeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I od sinova Elamovijeh Isaija sin Atalijin i s njim muškinja sedamdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I od sinova Sefatijinih Zevadija sin Mihailov i s njim muškinja osamdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od sinova Joavovijeh Ovadija sin Jehilov i s njim muškinja dvjesta i osamdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I od sinova Selomitovijeh sin Josifijin i s njim muškinja sto i šezdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I od sinova Vivajevih Zaharija sin Vivajev i s njim muškinja dvadeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I od sinova Azgadovijeh Joanan sin Akatanov i s njim muškinja sto i deset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I od sinova Adonikamovijeh pošljednjih po imenu Elifelet, Jeilo i Semaja i s njima muškinja šezdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I od sinova Vigvajevijeh Gutaj i Zavud, i s njima muškinja sedamdeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I sabrah ih kod rijeke koja teče u Avu, i ondje stajasmo u okolu tri dana; poslije pregledah narod i sveštenike, ali ne nađoh ondje nijednoga od sinova Levijevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato poslah Elijezera, Arila, Semaju i Elnatana i Jariva i Elnatana i Natana i Zahariju i Mesulama glavare, i Jojariva i Elnatana učitelje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I opravih ih k Idu poglavaru u mjestu Kasifiji, i naučih ih šta će govoriti Idu i braći njegovoj Netinejima u mjestu Kasifiji da bi nam doveli sluge za dom Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I dovedoše nam, jer dobra ruka Božija bješe nad nama, čovjeka razumna između sinova Malija sina Levija sina Izrailjeva, Sereviju sa sinovima njegovijem i braćom njegovom, njih osamnaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Asaviju i s njim Isaiju od sinova Merarijevih, s braćom njegovom i njihovijem sinovima, njih dvadeset,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I od Netineja, koje odredi David i knezovi da služe Levitima, dvjesta i dvadeset Netineja, koji svi biše imenovani poimence.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada oglasih ondje na rijeci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u njega srećan put sebi i djeci svojoj i svemu blagu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer me bijaše stid iskati od cara vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer bijasmo rekli caru govoreći: ruka je Boga našega na dobro nad svima koji ga traže, i jačina je njegova i gnjev na sve koji ga ostavljaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tako postismo i molismo Boga svojega za to, i umolismo ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada odvojih između glavara svešteničkih dvanaest, Sereviju, Asaviju i s njima desetoricu braće njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I izmjerih im srebro i zlato i sudove, priloge domu Boga našega što priloži car i savjetnici njegovi i knezovi njegovi i sav narod Izrailjev koji se nađe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Izmjerih im u ruke šest stotina i pedeset talanata srebra, i sudova srebrnijeh sto talanata, i sto talanata zlata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I dvadeset čaša zlatnijeh od tisuću drama, i dva suda od mjedi dobre i skupocjene kao zlato.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I rekoh im: vi ste sveti Gospodu i ovi su sudovi sveti, i ovo srebro i zlato dragovoljan je prilog Gospodu Bogu otaca vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Pazite i čuvajte dokle ne izmjerite pred glavarima svešteničkim i Levitima i glavarima otačkih domova Izrailjevijeh u Jerusalimu u klijetima doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I tako primiše sveštenici i Leviti izmjereno srebro i zlato i sudove da odnesu u Jerusalim u dom Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I pođosmo od rijeke Ave dvanaestoga dana prvoga mjeseca da idemo u Jerusalim, i ruka Boga našega bijaše nad nama i izbavi nas iz ruku neprijateljskih i zasjedačkih na putu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I dođosmo u Jerusalim i stajasmo ondje tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A četvrti dan izmjeri se srebro i zlato i sudovi u domu Boga našega u ruke Merimotu sinu Urijinu svešteniku, s kojim bijaše Eleazar sin Finesov, i s njima Jozavad sin Isusov i Noadija sin Venujev, Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sve na broj i na mjeru, i mjera bi zapisana od svega u isto vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I koji biše u ropstvu pa se vratiše iz ropstva prinesoše na žrtvu paljenicu Bogu Izrailjevu dvanaest junaca za svega Izrailja, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam jaganjaca, dvanaest jaraca za grijeh, sve to na žrtvu paljenicu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I predaše zapovijesti careve namjesnicima carevijem i knezovima s ove strane rijeke, i oni potpomogoše narod i dom Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga