1 Tada car Darije zapovjedi te tražiše u knjižnici gdje se ostavljaše blago u Vavilonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I nađoše u Ahmeti u dvoru carskom u zemlji Midskoj knjigu u kojoj bješe zapisan ovaj spomen:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Prve godine cara Kira zapovjedi car Kir: dom Božji u Jerusalimu da se sazida da bude mjesto gdje će se prinositi žrtve, i temelji da mu se izidaju, da bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tri reda da budu od kamenja velikoga i jedan red od drveta novoga, a trošak da se daje iz carskoga doma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sudovi doma Božijega zlatni i srebrni što Navuhodonosor bješe uzeo iz crkve Jerusalimske i donio u Vavilon, da se vrate i opet odnesu u crkvu Jerusalimsku na svoje mjesto i da se ostave u domu Božijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato Tatnaju upravitelju s one strane rijeke, Setar-Vosnaju s drugovima svojim Afarsašanima, koji ste s one strane rijeke, uklonite se odatle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ostavite neka se gradi taj dom Božji, upravitelj Judejski i starješine njihove neka zidaju taj dom Božji na mjestu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Još zapovijedam šta ćete činiti starješinama Judejskim da bi se sazidao taj dom Božji; od blaga carskoga, od dohodaka s one strane rijeke, da se daje bez oklijevanja trošak onijem ljudima da se ne ustavljaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I što treba, bilo junaca ili ovnova i jaganjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskomu, ili pšenice, soli, vina i ulja, kako reku sveštenici Jerusalimski, da im se daje svaki dan bez odgađanja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da prinose mirisne žrtve Bogu nebeskomu i da se mole za život carev i sinova njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Još zapovijedam: ko bi učinio drukčije, iz njegove kuće da se uzme brvno i pobode, i on na njemu da se pogubi, i njegova kuća da bude bunište za to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Bog koji je ondje nastanio ime svoje, da obori svakoga cara i svaki narod koji bi digao ruku da promijeni ovo i raskopa taj dom Božji u Jerusalimu. Ja Darije zapovijedam ovo, odmah da se izvrši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada Tatnaj upravitelj s ove strane rijeke, Setar-Vosnaj i drugovi njihovi učiniše odmah kako zapovjedi Darije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I starješine Judejske zidaše i napredovaše po proroštvu Ageja proroka i Zaharije sina Idova, zidaše i dovršiše po zapovijesti Boga Izrailjeva i po zapovijesti Kira i Darija i Artakserksa cara Persijskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I svrši se taj dom do trećega dana mjeseca Adara šeste godine carovanja cara Darija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sinovi Izrailjevi, sveštenici i Leviti i ostali između onijeh koji se vratiše iz ropstva posvetiše taj dom Božji radujući se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I prinesoše na posvećenje toga doma Božijega sto junaca, dvjesta ovnova, četiri stotine jaganjaca i dvanaest jaraca na žrtvu za grijeh za svega Izrailja prema broju plemena Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I postaviše sveštenike po redovima njihovijem i Levite po redovima njihovijem da služe Bogu u Jerusalimu kako je napisano u knjizi Mojsijevoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom slaviše koji se vratiše iz ropstva pashu četrnaestoga dana prvoga mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer se očistiše i sveštenici i Leviti, te bijahu svi čisti, i klaše pashu za sve koji se vratiše iz ropstva i za braću svoju sveštenike i za sebe same.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I jedoše sinovi Izrailjevi koji se vratiše iz ropstva i svi koji se od nečistote naroda zemaljskih odvojiše k njima da traže Gospoda Boga Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I praznovaše praznik prijesnijeh hljebova sedam dana veseleći se; jer ih razveseli Gospod i obrati srce cara Asirskoga k njima da ukrijepi ruke njihove u poslu oko doma Boga, Boga Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga