1 A kad se moljaše Jezdra i ispovijedaše grijehe plačući i ležeći pred domom Božjim, skupi se k njemu iz Izrailja veliko mnoštvo ljudi i žena i djece; i narod plakaše veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada progovori Sehanija sin Jehilov od sinova Elamovijeh i reče Jezdri: mi smo sagriješili Bogu svojemu što uzesmo žene tuđinke iz naroda zemaljskih; ali još ima nadanja Izrailju za to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da učinimo sada zavjet Bogu svojemu, da otpustimo sve žene i porod njihov po volji Gospodnjoj i onijeh koji se boje zapovijesti Boga našega, i po zakonu neka bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ustani, jer je ovo tvoj posao; a mi ćemo biti uza te, budi slobodan i radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada usta Jezdra, i zakle glavare svešteničke i Levite i svega Izrailja da učine tako. I zakleše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Potom usta Jezdra ispred doma Božijega, i otide u klijet Joanana sina Eliasivova; i ušavši ne jede hljeba niti vode pi, jer tužaše radi prijestupa onijeh koji biše u ropstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom oglasiše po Judeji i Jerusalimu svijem koji se vratiše iz ropstva, da se skupe u Jerusalim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ko ne bi došao za tri dana po dogovoru knezovskom i starješinskom, da se sve imanje njegovo razaspe a sam da se odluči od zbora onijeh koji se vratiše iz ropstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako se skupiše svi ljudi od Jude i Venijamina u Jerusalim za tri dana, mjeseca devetoga. I sjeđaše sav narod na ulici pred domom Božjim dršćući radi te stvari i od dažda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada ustavši Jezdra sveštenik reče im: vi sagriješiste što se oženiste tuđinkama, te umnožiste krivicu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato sada ispovjedite se Gospodu Bogu otaca svojih, i učinite volju njegovu, i odvojte se od naroda zemaljskih i žena tuđinaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I sav zbor odgovori i reče iza glasa: kako nam kaza učinićemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali naroda ima mnogo i ide dažd, ne može se stajati napolju, a taj posao nije za jedan dan ni za dva, jer nas ima mnogo koji sagriješismo u tom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Da se odrede knezovi naši iz svega zbora, pa koji su god u gradovima našim oženjeni tuđinkama neka dolaze u određeno vrijeme i s njima starješine svakoga grada i sudije dokle ne odvratimo od sebe žestoki gnjev Boga svojega za tu stvar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I određen bi na to Jonatan sin Asailov i Jazija sin Tekujev; a Mesulam i Savetaj Leviti pomagaše im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I učiniše tako koji se vratiše iz ropstva. I odvojiše se Jezdra sveštenik i glavari domova otačkih po domovima otaca svojih, svi poimence, i sjedoše prvoga dana desetoga mjeseca da izviđaju stvar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I do prvoga dana prvoga mjeseca svršiše sa svima onima koji se bijahu oženili tuđinkama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A nađoše se između sinova svešteničkih oženjeni tuđinkama: između sinova Isusa sina Josedekova i braće njegove: Masija i Elijezer i Jariv i Gedalija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I dadoše ruke da će pustiti žene svoje; i koji bijahu zgriješili prinesoše po jednoga ovna za krivicu svoju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I od sinova Imirovijeh Ananije i Zevadija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I od sinova Harimovijeh Masija i Ilija i Semaja i Jehilo i Ozija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I od sinova Pashorovijeh Elioinaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Elasa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I od Levita Jozavad i Simej i Kelaja, to je Kelita, i Petaja i Juda i Elijezer;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I od pjevača Elijasiv; i od vratara Salum i Telem i Urija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A od Izrailja, od sinova Farosovijeh Ramija i Jezija i Malhije i Mijamin i Eleazar i Malhija i Venaja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I od sinova Elamovijeh: Matanija, Zaharija i Jehilo i Avdija i Jeremot i Ilija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I od sinova Zatovijeh Elioinaj, Elijasiv, Matanija i Jerimot i Zavad i Aziza;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I od sinova Vivajevijeh Joanan, Ananija, Zavaj, Atlaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I od sinova Vanijevih Mesulam, Maluh i Adaja, Jasuv i Seal i Ramot;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I od sinova Fat-Moavovijeh Adna i Helal, Venaja, Masija, Matanija, Vezeleilo i Vinuj i Manasija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I od sinova Harimovijeh Elijezer, Jesija, Malhija, Semaja, Simeun,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Venijamin, Maluh, Semarija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Od sinova Asumovijeh Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija, Simej;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Od sinova Vanijevih Madaja, Amram i Uilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Venaja, Vedeja, Heluj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Vanija, Merimot, Elijasiv,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Matanija, Matenaj i Jasav,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I Vanije, Vinuj, Simej,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I Selemija i Natan i Adaja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Mahnadevaj, Sasaj, Saraj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Azareilo i Selemija, Semarija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Salum, Amarija, Josif;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Od sinova Nevovijeh: Jesilo, Matanija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Svi se ovi bijahu oženili tuđinkama i neke između njih bijahu i djecu izrodile.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga