1 A kad čuše neprijatelji Judini i Venijaminovi da oni koji se vratiše iz ropstva zidaju crkvu Gospodu Bogu Izrailjevu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dođoše k Zorovavelju i ka glavarima domova otačkih, i rekoše im: da i mi zidamo s vama, jer ćemo kao i vi tražiti Boga vašega, i njemu prinosimo žrtve od vremena Esaradona cara Asirskoga, koji nas je doveo ovamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Zorovavelj i Isus i ostali glavari domova otačkih u Izrailju rekoše im: ne možete vi s nama zidati doma Bogu našemu, nego ćemo mi sami zidati Gospodu Bogu Izrailjevu, kako nam je zapovjedio Kir car Persijski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada narod zemaljski dosađivaše narodu Judinu i smetaše ih u zidanju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I naimahu savjetnike suprot njima da rasipaju namjeru njihovu svega vremena Kira cara Persijskoga do vlade Darija cara Persijskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad se zacari Asvir, u početku njegova carovanja napisaše tužbu na stanovnike Judejske i Jerusalimske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I za vremena Artakserksova pisa Vislam, Mitredat, Taveilo i ostali drugovi njegovi Artakserksu caru Persijskom; a knjiga bješe pisana Sirskim pismom i Sirskim jezikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Reum starješina u vijeću i Simsaj pisar napisaše jednu knjigu protiv Jerusalima caru Artakserksu ovako:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Reum starješina u vijeću i Simsaj pisar i ostali drugovi njihovi, Dinjani, Afarsašani, Tarfaljani, Afaršani, Arhevljani, Vavilonjani, Susanašani, Deavljani, Elamljani,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ostali narodi koje preseli veliki i slavni Asenafar i naseli po gradovima Samarijskim, i ostali s ove strane rijeke, tada i tada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ovo je prijepis od knjige koju mu poslaše: Caru Artakserksu. Sluge tvoje, ljudi s ove strane rijeke, tada i tada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da je na znanje caru da Judejci koji pođoše od tebe k nama, dođoše u Jerusalim, i grad odmetnički i opaki zidaju, zidove opravljaju i iz temelja podižu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego da je na znanje caru: ako se ovaj grad sazida i zidovi oprave, oni neće davati danka ni poreze ni carine, te će biti šteta riznici carskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Što dakle platu od dvora primamo, te nam ne priliči da gledamo štetu carevu, toga radi šaljemo i javljamo caru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da se potraži u knjizi dnevnika otaca tvojih, pa ćeš naći u knjizi dnevnika i doznati da je ovaj grad odmetnički i da je na štetu carevima i zemljama i da su se u njemu dizale bune od davnina, te zato bi raskopan ovaj grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dajemo na znanje caru: ako se ovaj grad sazida i zidovi se njegovi oprave, onda ovaj dio preko rijeke neće više biti tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada car posla odgovor Reumu starješini u vijeću i Simsaju pisaru i ostalijem drugovima njihovijem koji seđahu u Samariji i ostalijem s onu stranu rijeke: Pozdravlje, tada i tada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Knjiga koju nam poslaste razgovijetno bi pročitana preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I zapovjedih te potražiše i nađoše da je taj grad od davnina ustajao na careve i da su u njemu bivali odmeti i bune,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I da su silni carevi bivali u Jerusalimu, koji vladahu svijem što je preko rijeke, i davahu im se danci i poreze i carine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato naredite da se zabrani onijem ljudima da se onaj grad ne zida dokle ja ne zapovjedim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I pazite da ne pogriješite u tom. Jer zašto bi zlo raslo na štetu carevima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad se prijepis od knjige cara Artakserksa pročita pred Reumom i Simsajem pisarem i pred drugovima njihovijem, oni brže otidoše u Jerusalim k Judejcima, te im zabraniše oružanom silom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada stade posao oko doma Božijega u Jerusalimu, i staja do druge godine carovanja Darija cara Persijskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga