20 Tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnijeh: sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svijećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava.
Kopirano
Komentari
Budući da je Hristos svetlost istinita (Jn. 1; 9), onda su oni, obogaćeni Njegovim prosvetlenjem, slični svećnjaku koji obasjava tamu sadašnjeg života. Svećnjacima se, međutim, ovde osobito nazivaju crkve, jer one poseduju svetila koja, po rečima apostola, sadrže u sebi reč života (v. Fi...
Više
l. 2; 15 16). Svećnjaci i svetila su zlatni zbog čestitosti (τιμιον) i iskrenosti (ακιβδηλον) vere koja je u njima. U svakoj od crkava, kaže Gospod, predstoji angeo čuvar (v. Mt. gl. 18). Tumačeći ovo poglavlje, sv. Grigorije Bogoslov kaže da su crkve zbog čistote i svetlosti svoje prirode ovde figurativno (slikovito, τροπικως) nazvane zvezdama
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga