1
9 Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj onaj nema Boga; a koji stoji u nauci Hristovoj onaj ima i oca i sina.
Kopirano
Komentari
„Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj – μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, nema Boga – Θεὸν οὐκ ἔχει -; koji stoji – ὁ μένων – u nauci Hristovoj, onaj ima i Oca i Sina“. „Nema Boga“ onaj koji ne živi po nauci Hristovo...
Više
j; „nema Boga“ onaj koji ne stoji u Istini Hristovoj; „nema Boga“ onaj koji umom i razumom ne stoji u Gospodu Hristu. Smatra li pak neko da, i ne priznavajući Hrista za Boga, veruje u Boga, ima Boga, taj sebe vara, jer je nekog lažnog boga, nekog neboga proglasio za Boga. I tako je on ustvari idolopoklonik, neznabožac, bezbožac. Ko Hristovu nauku prima i stoji u njoj srcem i umom, taj vascelog istinitog Boga ima: Oca i Sina i Svetoga Duha. Stoga je samo hrišćanin pravi bogopoklonik, bogoznalac, bogoimalac
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga