5 Jer jevanđelje naše ne bi k vama samo u riječi nego i u sili i u Duhu svetome, i u velikom priznanju, kao što znate kakovi bismo među vama vas radi.
Kopirano
Komentari
Evanđelje Hristovo kao knjiga ne bi moglo izvršiti spasenje sveta, te se stoga ne bi ni moglo ni smelo nazivati Evanđeljem = Blagovešću. Ono je Blagovest samo Bogočovekom Hristom, Spasiteljem sveta, jer samo Spasitelj spasava Svojom Bogočovečanskom Ličnošću i Svojom božanskom silom. I on...
Više
o je Blagovest samo ukoliko svaka reč njegova sadrži u sebi od Spasove Bogočovečanske spasilačke sile. Ali nikakva reč ljudska ne može smestiti i izraziti Bogočoveka sa Njegovim bezbrojnim božanskim savršenstvima i beskrajnostima. Za to je svu istinu o tome kazao prvi sveti bogoslov – Evanđelist Jovan, kada je svoje čudesno i po bogonadahnutosti nenadmašno Evanđelje o Gospodu Hristu završio rečima: A ima i mnogo drugo što učini Isus, što kad bi se redom napisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige (Jn. 21,25).
Šta je Evanđelje Hristovo? – Sam Bogočovek Hristos sa vascelim bogočovečanskim podvigom spasenja. Propovedano rečima, ono spasava samo kada su te reči ispunjene i praćene bogočovečanskom silom Hristovom koja i izvršuje spasenje u onima koji veruju. A kada su te reči lišene te bogočovečanske sile onda one ne spasavaju. Zato Evanđelje nije u nadgovorljivim rečima mudrosti ljudske, nego u javljanju sile Božije (sr. 1. Kor. 2,4-5). Pa i to nije sve, jer je za spasenje duha ljudskog od svega grehovnog, od svega smrtnog, od svega đavoljeg, neophodan Duh Sveti: da se sav sjedini sa duhom čovečijim. Jer samo Svesveti Duh svetošću Svojom osvećuje čoveka, potiskujući iz njega sve što je nesveto, nečisto, prljavo, rđavo, grešno, zlo, demonsko, i osvećujući svu dušu njegovu, svo srce, svu savest, svu volju, sve telo. Ništa čovečije nije tuđe Duhu Svetom sem greha. Jer je čovek i sazdan duholikim, da bi bio obitalište Duha Svetog. I on to postaje verom u Gospoda Hrista, zbog koje mu Spas i daje Duha Svog Svetog, sa svima Njegovim svesvetim i sveosvećujućim silama, koje i spasavaju od svakog greha i od svega grehovnog. Svojim Evanđeljem čudesni Gospod to i želi: da nam zbog vere naše da i božanske sile Duha Svetog, koje i izgrađuju u nama nova bića, podobna Gospodu Hristu i Duhu Svetom svojom čistotom, svetošću i pravednošću. Kao što smo grehom postali tuđi Bogu, tako spasenjem postajemo svoji Njemu. Kao što nam je zbog grehovnosti naše sve Božje postalo tuđe, a i mi Bogu, tako nam je kroz očovečenje Gospoda Hrista sve Božje postalo naše: i Večna Istina, i Večna Pravda, i Večna Ljubav, i Večni Život, i Večno Blaženstvo. Zato i Evanđelje, koje je u svemu i po svemu Bogočovekovo, postaje naše kroz Njegovo čovekoljublje i kroz naše hristoljublje. Otuda sveti hristonosni apostol Pavle i blagovesti Solunjanima: „Evanđelje naše ne bi k vama samo u reči, nego i u sili i u Duhu Svetom“.

Svojom bezrezervnom verom i svesrdnim hristoljubljem sveti Pavle je sav postao Hristov, i sve što je Hristovo postalo je potpuno njegovo, toliko njegovo – da on više ne oseća sebe u sebi već Gospoda Hrista, i ne živi više sam u sebi nego u njemu živi sam i sav Gospod Hristos (sr. Gal. 2,20). Tako i Evanđelje Spasovo, u svoj čudesnosti i bogočovečnosti i čudotvornosti svojoj, postalo je njegovo, stopilo se i slilo sa njim potpuno. Otuda sve što je njegovo – puno je i prepuno samog Evanđelja: istine Evanđelja, pravde Evanđelja, večnosti Evanđelja, sile Evanđelja. Zato on ništa i ne oseća sem njega, i ništa neće da zna sem njega. Požar njegove vere u Hrista, i požar njegovog bezgraničnog hristoljublja bije iz njegove propovedi o Hristu, iz svake reči njegove o Evanđelju Hristovom, da bi tim požarom zapalio duše naše i Evanđelje Bogočovekovo učinio našim. I on ga čini našim, ljudskim, i mi tek u Evanđelju vidimo sebe, prave sebe, svoju bogoliku i bogočežnjivu prirodu. I to ga čini našim svojom heruvimskom revnošću, sav u svakoj reči svojoj, sav u svakom uzdahu svom: sav hristočežnjiv, sav nebočežnjiv, sav čovekoljubiv. On je toliko uveren u istinu Evanđelja, u pravdu Evanđelja, u spasonosnost Evanđelja, u večnost Evanđelja, da ta potpuna uverenost i savršena ubeđenost sunčano zrači iz svake reči njegove. Prosto, u svakoj reči njegovoj – po sunce nepokolebljive vere, po sunce serafimske ubeđenosti u svespasonosnost Evanđelja Hristova. Potražite li svu dušu Pavlovu, svu savest, svo srce, svo biće – eno ih u svakoj reči Evanđelja njegova. Da, Evanđelja njegova! jer je Evanđelje Spasovo on toliko učinio svojim, i to učinio verom svojom, ljubavlju svojom, molitvom, postom, revnošću, da nema nikakve razlike između njega i Hristova Evanđelja. Ta i kako je može biti, kada je on blagodaću potpuno sjedinio sebe sa čudesnim Gospodom i Tvorcem Evanđelja – Spasiteljem našim Isusom Hristom. To su morali osećati i Solunski hrišćani za vreme njegova, iako kratka, boravka među njima. Sveti apostol ih na to i potseća, pišući im: „kao što znate, kakvi bismo među vama“, – spasenja vašeg radi. Jer kako biste mogli postići spasenje bez Spasitelja? i poverovati u Spasitelja bez naše propovedi Evanđelja Njegova? i usvojiti Evanđelje Njegovo bez pomoćne sile Božije? i razumeti ga, i zavoleti ga, i živeti njime, i spasavati se njime – bez Duha Svetoga? Mi ništa drugo ne želimo vama sem spasenja vašeg. A želeći vam to, mi vam želimo ono što jedino i sačinjava večnu radost za ljudsko biće u svima svetovima i u svima životima, u kojima ljubavlju Svojom caruje i vlada nezamenljivi Gospod i Bog naš – Isus Hristos
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga