9 Zato i Bog njega povisi, i darova mu ime koje je veće od svakoga imena.
Kopirano
Komentari
Bog je „iznad svakog imena". Jedini ispravan način nazvati Boga je iznad svakog imena. Bog je izvan naših intelektualnih kapaciteta. Boga ne možemo obuhvatiti nijednom definicijom. Ovo je jasan znak Božije neobuhvatne veličine.
Sv. Grigorije Niski
Sv. Grigorije Niski
(335 - 394)
9-10

Zbog tako jedinstvenog i bezgranično spasonosnog podviga, Bog je silno uzvisio Hrista, uzvisio Ga kao čoveka, jer je Hristos kao Bog Logos u svemu ravan Bogu Ocu, pa i u božanskoj uzvišenosti. Uzvišujući Ga kao čoveka, Bog je pokazao za kakvu je božansku uzvišenost i sla...
Više
vu sazdana ljudska priroda. Tako je otkriven sav put ljudske prirode: od ponora smrti do uvrh nebesa, od đavola do Boga. Jer dok je u gresima i u ropstvu smrti, ljudska priroda sedi s desne strane đavola; a sa Hristom i u Hristu ona se uzvisila iznad Heruvima i Serafima, i sedi s desne strane Boga. Taj put od ponora smrti do uvrh nebesa prošao je prvi sam Gospod Hristos Bogočovek, i proputio ga za sve ljude. I ostavio nam i ugled i sile da za NJim idemo. Da, i ugled i sile. Jer samo On daje blagodatne sile za tako strašan i veličanstven podvig. Oslanjajući se na beskrajno čovekoljublje Spasovo, sveti apostol nam i naređuje da mislimo "ono što je u Hristu Isusu", i da tražimo "ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga" (Kol. 3,1).


"I darova mu ime koje je veće od svakoga imena", toliko veće da - "nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti" (D. A. 4,12). Bogočovek Hristos je toliko jedinstveno i izuzetno biće u svima svetovima da - "nema ni u jednome drugome spasenja" (D.

A. 4,11). U samoj stvari, Bogočovek je jedina prava veličina među svima bićima u svima svetovima, jedino biće koje zaslužuje da Mu se "pokloni svako koleno onih koji

2,10

su na nebu i na zemlji i pod zemljom". A ljudima je dato da Ga prate u toj NJegovaj slavi, ako Ga prate u NJegovom podvigu, tojest ako NJime spasavaju sebe od greha, smrti i đavola. Da im olaška sam podvig spasenja, On im daje sve božanske sile koje su im potrebne da bi postali "učesnici u Božjoj prirodi", a time i učesnici u neizrečenoj slavi Božjoj (sr. 2. Petr. 1.3-9). "Onih koji su na nebu", - to su Anđeli i duše pravednika; "onih na zemlji", - to su ljudska bića u zemaljokom svetu; "onih pod zemljom", - to su duše grešnika u donjim svetovima. Svima se daje mogućnost da se poklone Gospodu Isusu kao Spasitelju svekolikog roda ljudskog.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga