28 Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite, i meni da olakša malo.
Kopirano
Komentari
28-30

Božjeg (sr. Lk. 12,7; 21,18). Sve je u našem biću i u našem životu pod promislom Božjim. Svaka naša misao, svaki naš doživljaj, i onaj najobičniji, ima značaja po naše spasenje. Zato kod hrišćana sve treba da biva u Gospodu. Ako je susret, neka je "u Gospodu"; ako ...
Više
je prijem, neka je "u Gospodu"; ako je razgovor, neka je "u Gospodu"; ako je razmišljanje, neka je "u Gospodu"; ako je red, neka je "u Gospodu". To je način da se ne ogrešimo ni o svoju dušu ni o svoju braću. Tako se radi "delo Hristovo" u svetu. Samo tako. A "delo Hristovo", šta je? Spasenje sveta. Ono se neprestano radi u telu Hristovom, Crkvi. Ono zahteva celoga čoveka: svu dušu njegovu, sav um, svu volju, svu snagu, sve srce. Evanđelsko je geslo: sve za Hrista! sve za Evanđelje! A to znači: sve za spasenje bližnjih! Zato nam je zemaljski život i dat; u tome je njegov božanski smisao. Radi toga otići u smrt - radost je i ushićenje za svaku hristočežnjivu dušu.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga