16 Pridržavajući riječ života, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud.
Kopirano
Komentari
Hrišćani su besprekorni, čisti, bez mane, i svetle u svetu samo "držeći reč života". Šta je "reč života"? - Evanđelje Gospoda Hrista, a najpre On sam koji se naziva Reč života (sr. 1. Jn. 1,1). Jer je život po poreklu i po suštini sav od NJega, toliko sav od NJega, da je život - NJim...
Više
e život (sr. Jn. 1,1-4), To Mu daje pravo da izjavi o sebi ono što nikada niko od ljudi nije mogao niti smeo da izjavi o sebi: "Ja sam život" (Jn. 14,6; 11,25). Kao takav, On i ima sile koja savlađuje svaku smrt i oživljuje čoveka iz svih smrti. Sve NJegove reči životvorne su, "duh su i život su" (Jn. 6,63), jer dolaze od NJega, Boga Reči, Reči života. Držeći NJegove božanske reči, hrišćani žive božanskim životom "usred roda izopačenog i pokvarenog", i svetle u njemu "kao svetila". Takav život hrišćana je ono što će sačinjavati apostolovu hvalu na Strašnome sudu "u dan Hristov". Jer ih je on tome životu priveo, i u njemu ih poukama svojim održavao. Na taj način, njegovo trčanje i trud neće biti uzalud.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga