25 Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi.
Kopirano
Komentari
Krst naziva ludošću, jer su o njemu tako mislili. Međutim, on je mudriji od ljudi: filosofi su se bavili ispraznim i beskorisnim predmetima, a krst je spasao svet. Dalje, on im se čini slab, kao što se čini slabim i raspeti Hristos. On je, međutim, silniji od ljudi, ne samo zato što i pored ...
Više
napora nebrojenog mnoštva ljudi da pogaze ovo ime on (krst) sve više i više cveta, nego i zato što je tim, kako se čini slabim oružjem, svezan moćni đavo. Možeš to, uostalom, razumeti i ovako: premudro (nadmudro) u Bogu naziva se nemudrim, tj, bezumnim ili ludošću, i sve što je moćno nemoćnim (slabim), slično kao što se i Njegova nadsvetlost naziva mrakom i tamom (primrako
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga