10 Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.
Kopirano
Komentari
Nameravajući da im se strožije obrati, najpre objavljuje da ih moli Hristom. Ja, kaže,ne mogu sam da vas molim, nego pozivam u pomoć ime Gospodnje, po kojem se i vi nazivate hrišćanima i koje ste uvredili, poželevši da se nazivate po imenima ljudi. Stidite se zbog toga!

Da svi...
Više
isto govorite i da ne budu među vama razdori (= raskoli)

Za šta vas molim? Da svi budete saglasni i da među vama ne bude razdora (raskola, podela). Iako se čini da u onome, što se deli, umesto jednog bivaju mnogi, u suštini od(onog jednog) ne postaju mnogi (jer kakva je korist ako se telo raseče na mnogo delova?): u njemu je jedinstvo propalo. Dakle, veoma je izražajno ono, što se među njimadešavalo, nazvao razdorima (raskolima). Tom rečju sasvim jasno pokazuje koliko je žalosno bilo njihovo stanje.

Nego da budete utvrđeni u istom razumu (načinu mišljenja, umu, duhu, i istoj misli u istoj sklonosti volje).

Prethodno je rekao: da svi isto govorite. Da zbog toga ne bi pomislili da se saglasnost sastoji jedino u rečima, dodaje: u istom načinu mišljenja u istom umu, razumu), tj. molim vas i da isto mislite. Mnogi o jednoj stvari misle isto, a o drugoj različito. Zbog toga je dodao: da budete utvrđeni (u istom načinu mišljenja). odnosno, da u potpunosti i o svakoj stvari isto mislite. Mnogi su, opet, saglasni u mišljenju, ali se razlikuju po sklonosti duha (volje). Na primer, kada svi imamo istu veru, ali nismo međusobno sjedinjeni ljubavlju, tada isto mislimo, ali se razlikujemo prema sklonostima duha (volje). Zbog toga je rekao: u jednom mišljenju (razumu, umu) i dodao: i u jednoj sklonosti duha (volje), kako se ne bi razlikovali nitiu pogledu vere, niti u pogledu sklonosti duha (volje)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga