5 Jer kad bijasmo u tijelu, bijahu slasti grjehovne, koje zakon rađahu u udima našima da se smrti plod donosi.
Kopirano
Komentari
Dokazujući da nam zakon nikako ne pomaže da izbegnemo telesne strasti nego da ih samo ispoljava, kaže:“ Kad smo bili u telesnom životu i u rđavim delima, u našim udovima dejstvovale su grešne strasti, ispoljene zakonom i prepoznate kroz zakon.“ Nije rekao da udovi stvaraju poroke, da ne ...
Više
bi stvorio prostor za optuživanje tela. Duša je kao muzičar, a telo je lira. Ako muzičar rđavo svira, onda i lira širi rđave zvukove. Dakle, dok smo stajali pod zakonom i nismo mogli da izbeg-nemo strasti, rađali smo smrti rđava dela
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga