22 A sad oprostivši se od grijeha, i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
Kopirano
Komentari
22-23

Plod dela greha jeste stid, a plod pravde osvećenje, čistota, neporočnost. Kraj prvih je smrt, a kraj drugoga večni život. Platom se naziva i najamnina koju je car davao vojnicima. Tako, je i vama, koji služite grehu data plata (najamnina) i nagrada za služenje, tj. smrt...
Više
.

A dar Božji. Nije rekao: „nagrada od Boga“, nego dar. Vi niste primili niti nagradu niti platu za trud, nego je sve to proisteklo iz blagodati u Isusu Hristu, jer je On sve satvorio
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga