13 Jer obećanje Avraamu ili sjemenu njegovu da bude našljednik svijetu ne bi zakonom nego pravdom vjere.
Kopirano
Komentari
13-14

Apostol je već dokazao da opravdanje ne biva zakonom nego verom. Sada dokazuje da Avraam obećanje nije dobio zakonom nego pravednom verom. Kakvo obećanje? Da bude naslednik sveta, tj. da u njemu budu blagosloveni svi narodi celog sveta. Ako je, kaže, obećanje dato zakonom, ...
Više
onda je uzaludna vera, tj. pokazuje se kao uzaludna i beskorisna. Ko će se onda brinuti o veri ako je obećanje nasleđa dato zakonom? Stvari, međutim, ne stoje tako. Avraam obećanje nije nasledio zakonom (jer gde je tada bio zakon?), nego verom, kao što je i napisano: Avraam poverova (1. Mojs. 15; 6). 15. Jer zakon stvara gnev, a gde nema zakona, nema ni prestupa. Sada dokazuje na koji je način obećanje nedelotvorno. Sa zakonom je, kaže, sjedinjen i prestup, a prestupanje zakona stvara gnev i izlaže prokletstvu i kazni. Kako su, pita se, oni što su krivi za prestup dostojni nasleđa
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga