5 Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čovjeku govorim:
Kopirano
Komentari
5-6

Ovde iznosi jedan prigovor. Neki bi mogli da kažu: ako iz toga, što nam je Bog učinio dobročinstvo a mi se pokazali kao nezahvalni, sledi da se On pokazuje kao još pravedniji, zašto se onda On gnevi, tj. zašto nas kažnjava, kad smo mi posgali uzrok Njegovog opravdanja i po...
Više
bede? Takav je prigovor. Apostol ga razrešava veoma mudro i razobličujući Judejce. Iz toga, što te Bog kažnjava, ne sledi da si ti uzrok pobede Božije, jer je nepravedno za pobednika da kažnjava onoga, koji je bio uzrok njegove pobede. Bog, međutim, nije nepravedan; u protivnom, kako bi Bog sudio svetu, ako bi On bio nepravedan? Usled toga, kad te Bog kažnjava, a On nije nepravedan, sledi da ti za Njega nisi postao uzrok pobede time, što si grešio, jer je Bog mogao da pobedi i u slučaju da se ti nisi pokazao kao rđav. Reči: Govorim kao čovek imaju takav smisao. Tako, kaže, odgovaram, opravdavajući Boga prema ljudskom rasuđivanju, tj. onoliko, koliko može da odgovori razborit čovek: dejstva Božija imaju neke nama nerazumljive osnove, prevazilaze ljudski razum i nije im potrebna naša zaštita
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga