19 A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude kriv Bogu;
Kopirano
Komentari
19-20

Da Judejci ne bi mogli da prigovore: „To ne govori nama“, kaže: Ono što zakon Govori, govori onima koji su u zakonu. Kakva je, kaže, potreba da se govori drugima, kad je zakon dat vama? Zakonom se naziva vasceli Stari Zavet, a ne samo Mojsejev zakon, kao što je zakonom ...
Više
na-zvao i Isaijina i Davidova proroštva. Rečima:

Da se svaka usta zatvore izobražava razmetljivost Judejaca i nezaustavljivi tok njihovog jezika. Prorok ga je tim rečima zauzdao kao nabujali potok. Apostol ne podrazumeva da su navodno grešili zbog toga da bi se zatvorila njihova usta, nego podrazumeva da su ih proroci razobličavali zbog toga da svoje grehove ne bi predstavljali kao grehove neznanja i da se ne bi hvalili. I ne samo Judejci, nego sav svet da bude kriv Bogu, tj. osuđen, i da mu tuđa bude odvažnost, jer se ne može opravdati sopstvenim delima, nego mu je potrebna pomoć sa strane, odnosno blagodat Hristova. Zašto se ti, Judejinu, hvališ zakonom, kad si kriv kao i sav ostali svet, koji se ne može opravdati delima zakona
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga