7 Svima koji su u Rimu, ljubaznima Bogu, i pozvanima svetima: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopirano
Komentari
Nije jednostavno rekao: svima koji su u Rimu, nego: ljubljenima od Boga. Odakle se vidi da su ljubljeni? Na osnovu osvećenja, a svetima naziva sve verujuće. Dodao je: pozvanima, ukorenjujući u pamćenje Rimljana dobročinstvo Božije, i mada se među njima nalaze i konzuli i prefekti, pokazuje da...
Više
je Bog sve prizvao istim prizivom, kojim je prizvao i proste ljude, podjednako ih ljubeći i osveštavajući. Dakle, budući da ste podjednako i ljubljeni, i pozvani, i osvećeni, ne preuznosite se nad ništavnima.

Blagodat vam i mir.

Gospod je zapovedio apostolima da najpre izgovore ove reči kada uđu u domove. Bitka, koju je Hristos okončao, a koju je greh porodio za nas protiv Boga, nije bila laka. Taj mir nije zadobijen našim trudom, nego blagodaću Božijom. Dakle, najpre blagodat a zatim mir. Apostol se moli za neprekidno i nenarušivo obitavanje ova dva dobra da se ne bi, ukoliko opet padnemo u greh, rasplamsala nova bitka.

Od Boga, Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

O, kako je svemoćna blagodat proistekla iz ljubavi Božije! Neprijateljima i uniženima, nama je Sam Bog postao Otac! Dakle, od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista da kod vas budu nepokolebiva blagodat i mir. Oni su ih darovali, i oni mogu i da ih sačuvaju.

Prvo, dakle, zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista za sve vas, što se o vašoj veri govori po svemu svetu.

Nastup kakav dolikuje Pavlovoj duši! On i nas poučava da zahvaljujemo Bogu, i to ne samo za naša sopstvena dobra, nego i za dobra naših bližnjih. U tome se i sastoji ljubav: da ne zahvaljujemo za zemaljsko i propadljivo, nego za to, što su Rimljani poverovali. Rečima: Bogu svojemu pokazuje tadašnje raspoloženje svoga duha, prisvojivši zajedničkog Boga za sebe, kao što postupaju proroci pa čak i Sam Bog, nazivajući Se Bogom Avraamovim, Isaakovim i Jakovljevim, da bi na taj način pokazao Svoju ljubav prema njima. Zahvaljujte, kaže, kroz Isusa Hrista, jer je On zastupnik naše zahvalnosti Ocu. On nas nije naučio samo da zahvaljujemo, nego i prinosi Ocu našu zahvalnost. Za šta da se zahvaljujemo? Zato što se o veri Rimljana Govori po čitavom svetu. Pred njima svedoči o dve stvari: i o tome da su oni poverovali, i o tome da su poverovali s potpunim ubeđenjem, jer se o njihovoj veri govori po čitavom svetu i kroz njih zadobijaju korist svi, koji plamte od želje da se nadmeću sa carskim gradom i da ga podražavaju. I Petar je propovedao u Rimu ali Pavle, smatrajući svoj trud istovetnim sa njegovim, zahvaljuje za veru onih, koje je Petar poučio, toliko je Pavle bio slobodan od zavisti
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga