26 Zato ih predade Bog u sramne slasti; jer žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno.
Kopirano
Komentari
26-27

Opet kaže da ih je Bog predao strastima jer su služili tvari. Kao što su se izopačili u učenju o Bogu i napustili rukovođenje tvorevine, tako su i u životu postali gnusni i napustili prirodno zadovoljsgvo (koje je najugodnije i najprijatnije) i predali se neprirodnom zado...
Više
voljstvu (koje je od svega teže i neprijatnije). To označava reč zameniše koja pokazuje da su oni napustili ono što su imali i izabrali drugo. Na taj način, i jedan i drugi pol optužuje sama priroda, koju su prestupili. Izrekavši skriveno o ženama nešto sramno i takvo da je nepristojno jasno govoriti o tome, govori i o muškarcima da su se i oni raspalili željom jedan na drugoga, pokazujući da su se predali sladostrašću i mahnitoj ljubavi.

Nije rekao da su udovoljavali želji, nego da su činili sram, pokazujući da su oni osramotili prirodu; raspališe se željom rekao je s ciljem da neko ne pomisli da je bolest bil a sama njihova želja. Čineći sram. Drugim rečima, usrdno su se prepuštali nečistoti, tvoreći je na samom delu, dobijajući platu za otpadanje od Boga i za idolopokloničku zabludu u samom tom sramu i u samom tom zadovoljstvu, imajući kaznu u njoj kao u protivprirodnoj i polnoj nečistoti. Pavle to kaže zbog toga, jer još nije bilo moguće da ih ubedi u učenje o geeni (paklu). Ako, kaže, ne veruješ učenju o geeni, onda veruj tome da se njihova kazna sadrži u samom njihovom nečistom delu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga