24 Zato ih predade Bog u željama njihovijeh srca u nečistotu, da se pogane tjelesa njihova među njima samima;
Kopirano
Komentari
24-25

Reč predade upotrebljena je umesto dopusti, slično kao što lekar, želeći da bude od koristi bolesniku a videći da on ne mari za uzdržanost i ne sluša ga, dopušta da se još više razboli, tj. napušta ga i dozvoljava mu da sledi sopstvenu volju, i na taj način ga ne os...
Više
lobađa od bolesti. Neki su, uostalom, izraz predade ih Bog razumeli u smislu da ih je predao vređanju i drskosti prema Bogu, slično kao što kažemo: toga i toga je uništio novac, iako novac ne uništava, nego naša zloupotreba novca. Ili, kažemo da je Saula izopačilo carstvo, odnosno njegova (Saulova) zloupotreba carstva. Prema tome, neznabošci su predati nečistoti sopstvenim razvratom. Nije, dakle, bilo potrebno da ih drugi vređaju nego su uvredili same sebe, jer su takve te nečiste strasti. Zašto su predati nečistoti? Zato što su uvredili Boga.

Onaj, koji ne želi da pozna Boga, istog časa postaje i moralno izopačen, kao što kaže i David: Reče bezumnik u srcu svome: nema Boga a zatim raspade se i ogadi u postupidžma svojim (v. Ps. 13; 1). Izmenili su ono, što je istinski pripadalo Bogu i primenili to na lažne bogove. Poštovaše je rečeno umesto ukazaše časg a poslužiše umesto izražavali su služenje delima, čime se označava čast, koja se iskazuje na delu. Nije jednostavno rekao: poštovaše i poslužšie tvari nego je dodao i: umesto Tvorcu, uvećavajući krivicu poređenjem. Bez obzira na to, kaže, Bog je blagosloven u vekove, tj. ni najmanje nije pretrpeo štetu zbog toga što su Ga oni uvredili, nego je blagosloven u vekove – nepokolebivo i nesumnjivo, jer to znači amin
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga