51 Tvrdovrati i neobrezanijeh srca i ušiju! vi se jednako protivite Duhu svetome; kako vaši oci, tako i vi.
Kopirano
Komentari
51-53

Zašto onaj, koji je do tada krotko govorio narodu, upotrebljava grube reči? Zato, što je uvideo da oni ne obraćaju pažnju na ono što se govori.

Vi se svagda protivite Duhu Svetome. Ne samo sada, nego svagda. Time je pokazao da je ono, što je rekao, bilo od ...
Više
Duha Svetoga, a posebno onda, kad se približavao njegov smrtni čas. On je to znao, jer je bio ispunjen Duhom Svetim. On je pokazao veliku i nepokolebivu smelost. To, što im je rekao, nisu bile njegove, nego reči proroka.

Svagda se, kaže, protivite. Kad Bog nije hteo da postoje žrtve, vi ste prinosili žrtve. Kada je zatim hteo da ih prinosite, vi ih niste prinosili. I opet, kad je postojao hram, vi ste služili idolima. Kada pak On hoće da se odreknete hrama, vi činite sasvim suprotno. Pri tom nije rekao: "protivite se Bogu", nego: protivite se Duhu Svetome, jer nema nikakve razlike između Boga i Duha.

Kako su se vaši oci protivili, tako se protivite i vi. Pokazuje da tog zla više ima u njima, jer se od predaka prenosilo i na njih. Tako je činio i Hristos, jer su se silno hvalili svojim precima. Kojega od proroka ne proteraše oci vaši! Ako su vaši očevi ubijali te vesnike, a budući da se isuviše gordite svojim precima, onda nije ništa čudno što ćete ubiti i mene jer propovedam Onoga, Kojeg su oni blagovestili, a vi se isuviše gordite svojim precima. O dolasku Pravednika.
Govoreći: Pravednika, pokazuje da su Ga oni nepravedno ubili. Ako je On pravedan, onda su oni, što su Ga ubili, veoma nepravedni. Naziva Ga pravednim, jer to ni oni nisu mogli da poreknu, budući da Ga nigde nisu osudili kao nepravednog. Kako bi inače za takvo nešto mogli da osude Onoga, Koji ni krov nad glavom nije imao? Stefan im, međutim, predočava dva vida prestupa: ubistvo i izdaju, jer kaže: Vi izdajnici i ubice postadoste, vi koji primiste Zakon naredbama anđelskim, i ne održaste, tj. ono što su anđeli naredili i što im je predato od Onoga, Koji se javio u kupini. Pokazuje da se oni ne pokoravaju ni Bogu ni anđelima, ni prorocima, ni Duhu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga