13 A pošto prođe nekoliko dana, Agripa car i Vernikija siđoše u Ćesariju da pohode Fista.
Kopirano
Komentari
13-15

Agripa car. Agripa je bio ili carev namesnik u istočnim provincijama, pa su ga zbog toga nazivali carem, ili je, možda, i on sam bio car na Istoku, u vreme dok je Neron vladao na Zapadu i imao rezidenciju u Rimu. Naziv „ćesar“ na rimskom (latinskom) jeziku znači „car�...
Više
�, jer su se svi rimski carevi, dok su bili carevi, nazivali ćesarima (cezarima). Ti nazivi, međutim, nisu bili njihova lična imena. Primetio sam to stoga da neko, na osnovu tog opšteg naziva, ne bi pomislio da se u vreme jednog istog cara i Gospod rodio i Pavle umro. Kako pokazuje hronolo-gija, Gospod se rodio u vreme ćesara Avgusta, a umro je nakon trideset dve godine, u vreme Tiberija Avgusta. Pavle je mučenički postradao u vreme Nerona, trideset dve godine nakon smrti Gospoda. Irod je bio carski namesnik, i zbog toga su ga nazivali carem
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga