6 A znajući Pavle da je jedan dio sadukeja a drugi fariseja, povika na skupštini: ljudi braćo! ja sam farisej i sin farisejev: za nad i za vaskrsenije iz mrtvijeh doveden sam na sud.
Kopirano
Komentari
6-8

Ja sam farisej. Opet govori na ljudski način, ali je svugde preispunjen blagodaću. On ih, međutim, ni ovde ne obmanjuje, jer je po precima farisej. Kako Judejci nisu hteli da kažu zbog čega ga optužuju, on smatra da je prinuđen da to sam kaže: Za nadu i za vaskrsenje mrtvi...
Više
h meni se sudi, i opravdava se samom njihovom optužbom i klevetom. Budući da su bili nerazumni, sadukeji, možda, nisu znali ni za Boga, i zbog toga ne veruju da će biti vaskrsenja. Fariseji pak ispovedaju i jedno i drugo.

Međutim, sadukeji ne priznaju tri tvrdnje (vaskrsenje, postojanje anđela i postojanje duha). Kako onda pisac kaže: oboje? Tako što su duh i anđeo jedno. Osim toga, rečju: oboje (i jedno i drugo) podrazumeva sva tri predmeta. Najzad, spise neobrazovanih ljudi i ribara ne bi trebalo meriti merom prekrasnog spoljašnjeg doterivanja, kojom se odlikuju dela obrazovanih pisaca, jer se iz toga rađaju jeresi
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga