35 Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima, i opominjati se riječi Gospoda Isusa koju on reče: mnogo je blaženije davati negoli uzimati.
Kopirano
Komentari
Ne možete se sakrivati iza neznanja. Ja sam vam samim delom poka-ao da se morate truditi i zapamtiti ove reči Gospoda Isusa. Međutim, gde je Gospod ovo rekao? Možda su to apostoli usmeno predali, ili se to pak jasno može zaključiti. Jedan je stepen - odreći se svega, drugi - obez-bediti sebi ...
Više
najnužnije, treći - obezbediti ne samo sebi, nego i drugima, a četvrti - ne uzimati ni onda, kada propovedaš i imaš mogućnosg da uzmeš. Nije, međutim, rečeno, da je uzimanje rđavo delo, nego da je bolje ne uzimati.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga