26 A svaki koji sluša ove moje riječi a ne izvršuje ih, on će biti kao čovjek lud koji sazida kuću svoju na pijesku:
Kopirano
Komentari
26-27

Govoreći o čoveku koji veruje, ali ne izvršava zapovesti Hristove, Gospod nije rekao: „Uporediću ga sa čovekom ludim“, nego: „biće sličan čoveku ludu“, dakle, sam će mu se upodobiti. Takav čovek gradi kuću svoje duše na pesku, od lošeg materijala, (to jest, ...
Više
bez vrlinskih dela koja su čvrst temelj). Zato i pada pod iskušenjima. Kada pretrpi nepogodu, to jest, kada se na dušu obruši iskušenje, ona pada „strašnim padom“. Nevernici ne padaju, jer oni stalno leže na zemlji, već vernik (koji ne živi po zapovestima Božjim). Zato je i njegov pad strašan, budući da je hrišćanin
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga