18 I idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bijahu ribari.
Kopirano
Komentari
Ova dvojica su bili Jovanovi učenici, i dok je Jovan još bio u životu, dolazili su Hristu. Ali, kada su videli da je Jovan zatvoren, opet su se vratili ribolovu.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga