40 Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
Kopirano
Komentari
40-41

Tada, kaže, kada svi budu živeli bezbrižno, baveći se svojim domaćim poslovima, „jedan“ dakle pravednik, „će se uzeti“, to jest, biće uznesen u vazduh u sretanje Gospodu, dok će se „drugi“, grešnik, ostaviti dole (na zemlji). Čak i od onih koji kao sluge bu...
Više
du mleli u mlinu, jedni, koji su dostojni će se uzeti, dok će se nedostojni ostaviti. Iz ovoga možemo još da naučimo da ni sluge ni žene ništa ne sprečava na putu vrline
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga