37 Jer kako što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Kopirano
Komentari
37-39

Da bi potvrdio istinitost Svojih reči pominje događaje iz vremena Noja. Kao što je tada bilo ljudi koji su se rugali gradnji kovčega, sve dok ih nije zadesilo stradanje i sve ih pogubilo, tako se i sada neki rugaju rečima o kraju sveta. Ali, Hristos kaže da će ih iznenada...
Više
zadesiti pogibija. On pokazuje da će se u vreme kada dođe Antihrist, ljudi predavati uživanjima i sa ohološću pirovati po svadbama i veseljima kao što su to činili divovi u vreme Noja
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga