27 Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.
Kopirano
Komentari
Drugi dolazak Gospoda Isusa biće dolazak u slavi. To je Gospod više puta kazao. No ovde nam On još izbliže kazuje, na što će ličiti taj dolazak. Ličiće, veli, na munju. Time nam On otkriva pet osobina toga slavnog dolaska Svoga.
Prvo, Njegov drugi dolazak biće iznenadan kao munja. Z...
Više
ato nas je i opomenuo: stražite, jer ne znate dana i časa!
Drugo, Njegov dolazak biće svetao kao munja. Sunce i zvezde potamneće, i sva vasiona izgubiće zračnost lica svoga, kada On zasija. Ko greši, taj ima manje svetlosti i zračnosti; kolika će, dakle, tama on tek biti pod tim nebesnim plamenom! Zato nas je On i opomenuo, da držimo svećnjake duša naših napunjene uljem i prigotovljene. O braćo, da se ne obremo u mraku u onome strašnome času!

Treće, Njegov dolazak biće silan kao munja. Jer On sam izrično drugde kaže, da će On doći sa silom i slavom.

Četvrto, Njegov dolazak biće sveobiman i javan svima i svakome, od istoka do zapada. To jest, On se neće javiti kao prvi put, da Ga vide samo učenici Njegovi, ili samo jedno pleme, i jedan narod, i jedna zemlja, i jedna država, nego će se javiti kao munja, koju će svi ljudi i sva plemena na zemlji odjedanput videti.

Peto, kao što pojava munje prethodi kiši i tuči, tako će Njegov drugi dolazak prethoditi Strašnome Sudu, koji će za pravedne i verne biti kao željena kiša a za nepravedne i neverne kao tuča.

Pripremajmo se, braćo moja, jer oblaci se kupe, i iz njih svakog časa može sinuti božanska munja.

Gospode veliki i strašni, dodaj ulja svećnjacima duša naših, da se ne obremo u večnoj tami onda kada se javi Tvoja večna svetlost. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga