29 A Isus odgovarajući reče im: varate se, ne znajući pisma ni sile Božije.
Kopirano
Komentari
29-33

Spasitelj pokazuje da će biti Vaskrsenja, ali ne u onom telesnom smislu kako su oni mislili, već u uzvišenijem i duhovnijem smislu. „Zašto se varate“, govori im, „ne znajući Pisma ni sile Božje“, jer da poznajete Pisma znali biste da Bog nije Bog mrtvih nego živih...
Više
i razumeli biste da je Bogu sve moguće, pa čak i da učini da ljudi žive kao anđeli. Vidiš li premudrosti Gospodnje! Pozivajući se na Mojseja oni su hteli da odbace učenje o Vaskrsenju, ali Hristos ih Mojsejevim rečima uverava govoreći: ,Ja sam Bog Avraama, Isaka i Jakova.“ Ovim rečima Hristos želi da kaže da Bog nije Bog onoga što ne postoji, već onoga što postoji i što jest. Nije im rekao ,Ja sam bio Bog…“, već Ja sam Bog“. Iako su oni umrli, i dalje žive u nadi Vaskrsenja. Ali, ti me pitaš: „Kako onda na drugom mestu kaže da će vladati mrtvima i živima?“ Znaj dobro da On tamo „mrtvim“ naziva one koji su umrli, ali koji će opet oživeti. Ustajući protiv jeresi sadukeja, koji su učili da ne postoji besmrtna duša, već da ona posle smrti sasvim iščezava, Gospod govori da On nije Bog „mrtvih“, to jest onih koji vam se čine da su potpuno iščezli, već Bog „živih“, to jest, onih koji imaju besmrtnu dušu i koji će vaskrsnuti, iako su sada mrtvi (telom)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga