8 Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge da te bace u oganj vječni.
Kopirano
Komentari
8-9

Pod „rukom“, „nogom“ i „okom“ razumi prijatelje koji su kao udovi našeg tela. Dakle, ako se ovi naši bliski prijatelji pokažu kao štetni za našu dušu, potrebno je da ih prezremo kao satrulele udove i odsečemo od sebe, kako ne bi štetili drugima. Iz ovoga je jas...
Više
no da ako već treba da dođu sablazni, dakle oni od kojih trpimo štetu, ne moramo i da postradamo od njih. Ali, ako učinimo ono što je Gospod rekao i odsečemo od sebe one koji nam pričinjavaju štetu, makar oni bili i naši prijatelji, nećemo ništa izgubiti
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga