23 Zato je carstvo nebesko kao čovjek car koji namisli da se proračuni sa svojijem slugama.
Kopirano
Komentari
Cilj ove priče jeste da nas nauči da opraštamo svojoj braći s kojima zajedno služimo (Bogu) i koja su sagrešila prema nama, posebno ako oni dođu i padnu pred nama tražeći oproštaj. Da bi se, međutim, ova priča detaljno protumačila, potrebno je imati um Hristov. Ipak, pokušaćemo. „Ca...
Više
rstvo“ je Logos Božji, ali to nije nečije malo zemaljsko carstvo, već nebesko. Logos je sličan „čoveku caru“ jer se ovaplotio nas radi, pojavivši se u obličju čoveka, pa se proračunava sa svojim slugama kao dobri sudija. On ne kažnjava bez suda, jer bi to bilo surovo
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga