15 Ako li ti sagriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samijem; ako te posluša, dobio si brata svojega.
Kopirano
Komentari
15-17

Oštro ukorivši one koji sablažnjavaju svoju braću, sada ispravlja i one koji su sablažnjeni. Kako ti, budući sablažnjen, ne bi potpuno pao u zabludu misleći da se reči „Teško onima…“ odnose samo na one od kojih dolazi sablazan, Gospod govori: „Želim da ti koji...
Više
si sablažnjen, to jest povređen, pokaraš one koji ti čine nepravdu i nanose štetu, ako su oni hrišćani“. Pazi šta kaže (na drugom mestu): „Ako li ti zgreši brat tvoj…“, to jest hrišćanin. Međutim, ako ti sagreši nevernik, onda mu daj čak i ono što je tvoje. Ali, ako ti je brat, pokaraj ga. Nije rekao „ponizi ga“, već „pokaraj ga“. „Ako te posluša“ znači ako dođe k sebi i prizna svoju pogrešku. Gospod želi da grešnika prvo nasamo pokaramo, kako ne bi postao još bestidniji (u grehu) ako to učinimo pred drugima. Ali, ako se on ne zastidi ni kada ga pokaramo i pred dva ili više svedoka, tada iznesi njegov greh pred crkvene starešine. Pošto nije poslušao dvojicu ili trojicu, jer Zakon kaže da iza svake reči stoje dva ili tri svedoka, neka ga urazumi Crkva. „Ako li ne posluša ni Crkvu“, neka bude isključen iz Crkve kako ne bi prenosio svoje zlo na druge. Takvu braću Gospod upoređuje s carinicima, jer su carinici smatrani nečistim ljudima. Za onoga kome je učinjena nepravda dovoljna je uteha da se njegov uvredilac nazove „carinikom“ ili „neznabošcem“, to jest grešnikom i ne-vernikom. Da li je to jedina kazna za one koji drugima nanose nepravdu? Nije, zato poslušaj šta dalje kaže: (18
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga