5 Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; njega poslušajte.
Kopirano
Komentari
„Ti Petre želiš rukotvorene senice, ali Mene je Otac ovde okružio oblakom kao nerukotvorenom senicom, pokazujući tako da, kao što se On u starini sam kao Bog pojavio u oblaku, tako isto biva i sa Njegovim Sinom.“ Ovde je oblak svetao, a ne mračan kao nekada, jer On nije želeo da ih uplaš...
Više
i, već da ih pouči. Iz oblaka se začuo glas da bi se pokazalo da je On od Boga. „Koji je po mojoj volji“ znači Onaj u kome počivam i koji mi je ugodan. On ih uči: „Njega slušajte, i ako hoće da bude raspet nemojte Mu se protiviti.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga