24 A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: zar vaš učitelj neće dati didrahme?
Kopirano
Komentari
Bog je želeo da na mesto prvorođenih sinova jevrejskih posveti Sebi pleme Levijevo. Ono je brojilo samo dvadeset dve hiljade ljudi, dok je prvorođenih sinova od svih dvanaest plemena bilo dvadeset dve hiljade dvesta sedamdeset i tri. Zato je Bog odredio da se sveštenicima daju dve drahme za svak...
Više
oga od prvorođenih sinova jevrejskih koji prelazi broj plemena Levija. Od tada se ustalio običaj da se za svakoga prvorođenog sina plati porez od dve drahme, koje su vredile pet sikala ili dve stotine ovola. Pošto je Gospod bio prvenac, takođe je plaćao porez sveštenicima. Osećajući sram pred Hristom zbog Njegovih čuda, poreznici se nisu obratili Njemu, već Petru. Možda su to učinili u lukavstvu govoreći: „Da li vaš učitelj, koji se protivi Zakonu, pristaje da plati didrahmu?
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga